2.20.101.1, 2019-10-22 00:09:34
Nutzungsbedingungen

Allmänna användarvillkor.

All information på Volkswagen AG:s hemsidor har kontrollerats noggrant. Volkswagen AG anstränger sig för att se till att innehållet på dessa hemsidor är uppdaterat och innehållsmässigt korrekt. Det går emellertid inte att garantera att informationen är fullständig, korrekt, aktuell och att hemsidorna är ständigt tillgängliga. Om råd eller rekommendationer lämnas på Volkswagen AG:s hemsidor saknar Volkswagen AG ersättningsskyldighet för skador som rör avtalsförhållanden, otillåtna handlingar eller andra rättsliga bestämmelser och som uppkommit på grund av att rådet eller rekommendationen följts.

Volkswagen AG har rätt att efter eget gottfinnande när som helst och utan förvarning ändra innehållet de erbjuder på sina hemsidor eller ta hemsidorna ur drift helt. Det föreligger ingen skyldighet att hålla innehållet på dessa hemsidor uppdaterat.

Volkswagen AG tar inget ansvar för innehållet på eller tillgängligheten till externt länkade hemsidor som tillhandahålls av tredje part. Volkswagen AG tar uttryckligen avstånd från allt innehåll som faller under straff- eller ansvarsrättsliga bestämmelser eller som strider mot allmän moral.

Volkswagen AG tar inget ansvar för innehåll på hemsidor som tillhandahålls av tredje part. För alla anspråk på skadeersättning och ersättning för utgifter på grund av åsidosättande av skyldigheter vad gäller innehållet på de egna hemsidorna bär Volkswagen AG, vid åsidosättande av sina avtalsenliga skyldigheter till följd av ringa vårdslöshet, ansvar som är begränsat till typiska och förutsägbara skador. I övrigt gäller inget ansvar för ringa vårdslöshet. Ovanstående ansvarsbegränsning gäller inte för strikt ansvar, för ansvar till följd av skador på liv och lem eller hälsa eller för krav enligt produktansvarslagen.

Vid användning av Volkswagen AG:s hemsidor ska upphovsrätt, namn- och varumärkesrättigheter samt övriga rättigheter som tillhör Volkswagen AG eller tredje part observeras. Bland annat gäller detta skydd de bilder och den musik som tillhandahålls av Volkswagen AG samt varumärken såsom ”Volkswagen” och ”Golf”. Åtkomst till Volkswagen AG:s hemsidor ger inga licenser eller annan nyttjanderätt. Alla former av missbruk av Volkswagen AG:s hemsidor är otillåtet. Framför allt är det inte tillåtet att:

  • kringgå säkerhetsfunktioner.
  • använda utrustning eller metoder på ett sätt som leder till skador på utrustningen eller till funktionsbortfall. Detta gäller särskilt genom att utföra förändringar i den fysiska eller logiska server- eller nätverksstrukturen inom Volkswagen AG:s nätverk eller andra nätverk.
  • integrera hela eller delar av Volkswagen AG:s hemsidor i andra privata eller kommersiella interneterbjudanden eller utnyttja dem för andra kommersiella syften.

Volkswagen är varken skyldiga eller beredda att delta i tvistlösningsförfaranden inför ett konsumenttvistlösningsorgan.

Wolfsburg, juni 2017

 

Användarvillkor för Rådgivning & Köp.

Här hittar du all väsentlig information om de allmänna användarvillkoren som gäller tjänster från Volkswagen Rådgivning & Köp.

1. Kapacitet och garantier för informationstjänsten
Informationen som erbjuds via Volkswagen AG:s hemsidor har en genomsnittlig årlig tillgänglighet på 97,5 %. Volkswagen AG förbehåller sig rätten att när som helst utöka eller minska tjänsteutbudet eller att ändra den tillgängliga funktionaliteten.

Med Nybilskonfiguratorn kan du sätta ihop din bil individuellt. På Nybilsmarknaden kan du välja efter dina egna önskemål bland ett bestånd av redan tillverkade bilar. Både för konfigurerade bilar och för nya bilar i beståndet har du tillgång till fem lagringsplatser för bilar, så kallade parkeringsplatser, för att kunna spara valda bilar tillsammans med din detaljerade information. Dessa data raderas sex månader efter att den sparade informationen senast ändrades. Om du lämnat din e-postadress till oss kommer vi att skicka ett e-postmeddelande med denna information 2 veckor i förväg. Volkswagen AG lämnar inga garantier för att en konfigurerad bil kan tillverkas i framtiden. Nya bilar från Begagnatmarknaden kan under tiden komma att sluta vara tillgängliga. Erbjudanden från Nybilskonfiguratorn och från Nybilsmarknaden är inte bindande.

Information som du hittar på dessa hemsidor har sammanställt noggrant av Volkswagen AG och är endast avsedd som kundinformation. Informationen är inte bindande och lämnas med förbehåll för ändringar vid vilket tillfälle som helst. Volkswagen AG lämnar inga garantier, framför allt inte vad gäller riktighet, fullständighet eller aktualitet, för de resultat som går att få fram genom att använda den tillgängliga informationen. Kontrollera informationen innan du använder den, oavsett syfte. Bindande utsagor kan endast lämnas mot konkret förfrågan.

2. Tjänster från koncernbolag och andra tredje parter
Volkswagen AG:s hemsidor kan innehålla länkar till hemsidor som drivs av tredje part. Volkswagen AG har ingen kontroll över länkade tredjepartssidor och ansvarar inte för innehållet på sådana sidor.

Några av informationstjänsterna tillhandahålls av våra partners. Observera att våra partners allmänna användarvillkor gäller för dessa tjänster. Volkswagen AG ansvarar inte för detta innehåll och leverantörer av sådana främmande tjänster agerar inte som agenter för Volkswagen AG.

Inom ramen för Volkswagen Rådgivning & Köp kan du från Volkswagen Bank och Volkswagen Försäkring få icke bindande erbjudanden om försäkringar och finansiering vad gäller bilen. Du kan också uppskatta värdet på din bil. För detta tar Volkswagen Rådgivning & Köp hjälp av en extern leverantör. Värdet som fastställs av vår partner kan avvika från det konkreta marknadsvärdet på din bil eller från summan begagnade bilar säljs för i din region. Därför kan priser som lämnas av en Volkswagenpartner avvika från det uppskattade värdet. En Volkswagenpartner är inte bunden av en sådan värdeuppskattning.

3. Tillåten användning av tjänsterna
Du förbinder dig att observera upphovsrätt, namn- och varumärkesrättigheter samt övriga rättigheter som tillhör tredje part. Till exempel gäller detta skydd hela Volkswagen AG:s hemsidor samt varumärken såsom ”Volkswagen” och ”Golf”. Dessa hemsidor samt dessa allmänna användarvillkor ska inte förstås som licensiering eller utdelande av andra rättigheter till Volkswagen AG:s skyddade rättigheter.

Du förbinder dig dessutom att inte missbruka tjänsten på något sätt, framför allt inte genom att kringgå säkerhetsfunktioner hos informationstjänsten, använda utrustning eller metoder på ett sätt som leder till skador på Volkswagen AG:s utrustning. Detta gäller särskilt genom att utföra förändringar i den fysiska eller logiska server- eller nätverksstrukturen inom Volkswagen AG:s nätverk eller andra nätverk. Därtill förbinder du dig till att inte integrera informationstjänsten eller delar av den i andra privata eller kommersiella interneterbjudanden samt att inte utnyttja den för andra kommersiella syften.

4. Samtycke till att cookies sparas
Volkswagen AG sparar cookies när du besöker våra hemsidor. Du kan själv välja om cookies ska användas, samt i vilken omfattning, i dina datorinställningar (i allmänhet i din webbläsare, t.ex. Internet Explorer). Volkswagen AG utgår från att du är införstådd med att cookies används om din webbläsare tillåter det. Information om dataskydd hittar du under vår sida kundorienterat dataskydd.

5. Ansvar
Volkswagen AG bär endast ansvar för uppsåt, grov vårdslöshet, ansvar enligt produktansvarslagen och om utlovade egenskaper saknas. För ringa vårdslöshet bär Volkswagen AG endast ansvar för åsidosättande av sina avtalsenliga skyldigheter och då ett ersättningsansvar som är begränsat i storlek till de förutsägbara skadorna.

6. Lösenord
Lösenordet som behövs för användningen får inte innehålla tydliga repetitioner av samma tecken och får inte bestå av välkända ord eller namn. Lösenordet ska hållas hemligt för att undvika missbruk. Om du har skäl att anta att en obehörig tredje part känner till ditt lösenord måste du genast byta lösenord. Om tjänsten används av tredje part med hjälp av ditt lösenord har du samma ansvar som vid egen användning. Detta ansvar gäller inte i de fall då du helt saknar ansvar för tredje parts användning.

7. Ändringar i tjänsteomfattningen eller de allmänna användarvillkoren samt tjänstens upphörande
Volkswagen AG har när som helst rätt att göra ändringar i de allmänna användarvillkoren och i tjänsterna som erbjuds. Du informeras om sådana ändringar i god tid med ett meddelande på tjänstens startsida. Om dina rättigheter påverkas av ändringarna i de allmänna användarvillkoren kan du lämna invändningar mot ändringarna i användarvillkoren inom 2 veckor efter ändringen. Efter att denna frist har gått ut gäller de ändrade användarvillkoren utan invändningar. Om du lämnar invändningar mot ändringar inom tidsfristen fortsätter de gamla användarvillkoren att gälla. Volkswagen AG har dock rätt att avbryta åtkomsten till tjänsten med en tidsfrist på två veckor till slutet av en månad.

8. Val av tillämplig lag
För användning av tjänster samt för dessa allmänna användarvillkor gäller tysk lag, med undantag för alla lagvalsrättsliga bestämmelser i tysk lag.