2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52
Datenschutzerklärung

Politika për privatësinë.

A. Përgjegjësia
Shprehim kënaqësinë tonë që keni vizituar faqen e Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Germany. Email: carnet-support@volkswagen.de të regjistruar në regjistrin tregtar të Gjykatës Rajonale Braunschweig me nr. HRB 100484 ("Volkswagen AG") dhe ju falënderojmë për interesin ndaj kompanisë dhe produkteve tona. Më poshtë ju informojmë rreth mbledhjes, përpunimit dhe përdorimit të të dhënave tuaja. 

B. Informacione të përgjithshme, të dhënat e evidentuara
Faqet e Volkswagen AG në thelb mund t'i vizitoni pa na treguar se cilët jeni.

Ne në vijim do të mësojmë automatikisht të dhënat e mëposhtme të evidentuara:

 • Një Cookie-ID anonime që nuk ju identifikon sipas adresës tuaj IP
 • sistemin operativ që përdorni, shfletuesin e internetit që përdorni dhe rezolucionin e ekranit që keni caktuar,
 • datën dhe orën e vizitës suaj
 • faqet që keni vizituar te ne, dhe
 • faqen prej së cilës mbërritët te ne.

Përveç në rast se seksionet e mëposhtme përdorin informacione që pohojnë të kundërtën, të dhënave përpunohen ekskluzivisht nga Volkswagen AG.

C. Mbledhja, përpunimi dhe përdorimi i të dhënave tuaja personale
Informacioni juaj personal përfshin informacione si emrin, adresën, numrin e telefoni apo adresën e emailit. Të dhënat personale mblidhen, përpunohen dhe/ose përdoren vetëm nëse na i jepni vetë këto informacione, p.sh. për të vendosur, strukturuar apo modifikuar një marrëdhënie kontraktuale mes jush dhe nesh, ose për t'u regjistruar për shërbime të personalizuara, ose për të dërguar një kërkesë përmes faqes. Për më tej, të dhënat tuaja personale do të përdoren vetëm nëse keni dhënë miratim paraprakisht, p.sh. për të marrë reklama apo studime tregu.

I. Porositja e publikimeve dhe e buletineve informative
Në këtë faqe mund të porosisni një buletin informativ apo publikime të Volkswagen AG (p.sh. raporte vjetore) si dhe të bëni kërkesë për kontakt. Të dhënat personale që ofrohen në këtë kontekst mblidhen, përpunohen dhe përdoren vetëm për ofrimin e shërbimit përkatës deri në masën e miratimit tuaj. Volkswagen AG përdor të ashtuquajturin "Procesi i konfirmimit të dyfishtë". Për këtë qëllim, në adresën e emailit që keni dhënë ju dërgohet një email ku ju kërkohet konfirmimi i miratimit tuaj. Miratimin tuaj mund ta tërhiqni në çdo moment falas me veprim për të ardhmen kundrejt Volkswagen AG, p.sh. përmes adresës së mëposhtme të emailit: datenschutz@volkswagen.de

Në këtë faqe keni mundësinë të porosisni publikime si p.sh. katalogët e Volkswagen AG. Për këtë na duhen të dhënat e mëposhtme personale prej jush: emri, mbiemri, adresa. Këto të dhëna përdoren nga Volkswagen AG (përmes një përpunuesi të kontraktuara të të dhënave) vetëm për krijimin, strukturimin apo modifikimin e kontratës së lirë midis jush dhe nesh për qëllimin e porositjes së publikimeve (neni 6, par. 1, pik. 1, ger. b GDPR). Të dhënat e mbledhura do të fshihen pas kryerjes së dorëzimit të publikimit të dëshiruar, përveç nëse periudhat e tjera të mbajtjes (p.sh. periudha e mbajtjes për nevoja tatimore) janë në konflikt.

Kjo faqe ofron dhe mundësinë e porositjes së një buletini informativ. Të dhënat e dhëna në këtë kontekst (adresa e emailit dhe emri e mbiemri fakultativë) përdoren prej nesh ekskluzivisht me qëllim ofrimin e këtij shërbimi brenda objektit të miratimit që keni dhënë (neni 6, par. 1, pik. 1, ger. a GDPR). Volkswagen AG përdor të ashtuquajturin "Procesi i konfirmimit të dyfishtë". Për këtë qëllim, në adresën e emailit që keni dhënë ju dërgohet një email ku ju kërkohet konfirmimi i miratimit tuaj. Miratimin tuaj mund ta tërhiqni në çdo kohë falas me veprim për të ardhmen kundrejt Volkswagen AG, p.sh. përmes lidhjes "Hiq abonimin" që vjen me çdo buletin informativ ose nëpërmjet faqes së mëposhtme: https://datenschutz.volkswagen.de. Nëse e hiqni abonimin nga buletini informativ, të dhënat tuaja personale do të fshihen përveç nëse periudhat e tjera të mbajtjes (p.sh. periudha e mbajtjes për nevoja tatimore) janë në konflikt. Buletini informativ dërgohet përmes përdorimit të një përpunuesi të dhënash për punët. 

II. Xhiro provë
Nëse jeni të interesuar në një prej makinave tona, mund të përcaktoni në faqe një kërkesë për xhiro provë. Për këtë qëllim, Volkswagen AG mbledh prej jush informacionet e mëposhtme personale dhe ia dërgon partnerit të servisit që zgjidhni: Emri, titulli, adresimi, emaili; Nëse dëshironi të kontaktoheni me telefon nga partneri i zgjedhur i servisit, do t'ju merret dhe numri i telefonit. Kjo mbledhje dhe transmetim i të dhënave kryhet me bazë nisjen e një marrëdhënieje kontraktuale (neni 6, par. 1, pik. 1, ger b GDPR) për kryerjen e një xhiroje provë nga partneri i zgjedhur i servisit. Të dhënat e përcjella do të përdoren nga partneri i servisit me qëllim kontaktimin tuaj përmes kanalit të preferuar të servisit. Të dhënat që jepni do të fshihen nga Volkswagen AG pas përcjelljes drejt partnerit të servisit. Partneri i servisit i fshin të dhënat pas kryerjes së xhiros provë, përveç nëse ka konflikt midis periudhave të tjera të mbajtjes (p.sh. periudha mbajtjeje për nevoja tatimore). 

Kalimi i të dhënave tek të tjerët
Kalimi i të dhënave personale te palët e treta kryhet vetëm në masën e nevojshme, sidomos për ekzekutimin e kontratës. Kjo ndodh p.sh. nëse përdorni shërbimin Google Maps të ofruar nga Google Inc. ("Google") kur kërkoni për një shitës dhe ky ju paraqitet në vijim në hartë.

Për më shumë informacion rreth përpunimit të të dhënave nga Google, shihni lidhjen e mëposhtme:

III. Deklarata e miratimit për reklama dhe kërkim tregu
Nëse dëshironi të merrni informacione të mëtejshme për produktet tona, mund ta porositni këtë reklamë. Për këtë qëllim, duke iu nënshtruar pëlqimit që duhet dhënë nga ju (neni 6, paragrafi 1, pika 1, germa "a" e GDPR), për qëllimet e vënies në dispozicion të reklamave do të përpunohen të dhënat e mëposhtme: Emri, mbiemri, adresa e emailit dhe/ose numri i telefonit). Volkswagen AG për marrjen e miratimin përdor të ashtuquajturin "Procesi i konfirmimit të dyfishtë". Për këtë qëllim, në adresën e emailit që keni dhënë ju dërgohet një email ku ju kërkohet konfirmimi i miratimit tuaj. Për të tërhequr miratimin tuaj, shihni seksionin e quajtur "Të drejtat tuaja".

IV. Reklamimi sipas kërkesës (Targeting)
Volkswagen AG përpilon profile përdorimi sipas shfletuesit të internetit me qëllim dërgimin e përmbajtjeve dhe të reklamave sipas kërkesës (në përputhje me nenin 15, pika 3 të ligjit për mjetet e komunikimit). Sipas shfletuesit në këtë rast do të thotë se nuk mund të nxirret ndonjë përfundim për identitetin e personit fizik, por se thjesht shfletuesi juaj do të njihet nga përdorimi i identifikuesve në Cookies. Cookies janë skedarë të vegjël me informacione konfigurimi të cilët ruhen në pajisjen tuaj. Nëpërmjet tyre regjistrohen informacionet për aktivitetet tuaja në faqet e internetit që vizitoni (p.sh. shfletimi, faqet e vizituara për oferta në internet, imazhet reklamuese mbi të cilat është klikuar etj.). Përmbajtja ruhet gjithnjë e pseudonimizuar. Kjo do të thotë se tiparet e mundshme identifikuese zëvendësohen përmes një etikete, me qëllim pamundësimin apo vështirësimin thelbësor të evidentimit të personit në fjalë.

Informacioni i profilit përmban një sasi të kufizuar elementesh të natyrës komerciale. Ato u mundësojnë përdoruesve të japin analizë në kohë reale të klikimeve që bëjnë në faqet e Volkswagen, si dhe të punojnë me parashikime për të aktivizuar reklama të përzgjedhura, të personalizuara dhe përkatëse si dhe që të aktivizojnë fushatat që duhet targetuar online.

Shumica e shfletuesve të internetit janë konfiguruar në mënyrë të atillë që të gjitha Cookies pranohen automatikisht. Ju mund ta kundërshtoni në çdo kohë krijimin e profilit të pseudonimizuar të përdoruesit me efekt në të ardhmen, duke e caktuar shfletuesin tuaj që të mos pranojë asnjë Cookie ose të pranojë vetëm Cookies të caktuara, apo që t'ju njoftojë kur dërgohen Cookies. Si rezultat, mund të mos jetë e mundur t'i përdorni në tërësi të gjitha funksionet e faqeve tona në internet. Për më tej, mund ta kundërshtoni përpunimin e të dhënave duke klikuar lidhjen e mëposhtme:

Klikoni këtu për të çaktivizuar mbledhjen e pseudonimizuar të të dhënave.

Klikoni këtu për të riaktivizuar mbledhjen e pseudonimizuar të të dhënave.

Kini parasysh se kundërshtimi në formën me Cookies punon vetëm nëse shfletuesi juaj është caktuar të lejojë përdorimin e Cookies. Nëse e fshini këtë Cookie, përdorni një shfletues tjetër apo ndryshoni pajisje, duhet ta kundërshtoni sërish mbledhjen e pseudonimizuar të të dhënave. Kini parasysh se nëse i fshini të gjitha Cookies, do të fshihet edhe kjo Cookie për mbledhjen e profileve të pseudonimizuara të përdoruesve dhe do duhet riinstaluar. Këshilla të tjera për Cookies mund t’i gjeni në udhëzuesin tonë për përdorimin e Cookies.

Për optimizimin e vazhduar të ofertave tona online ne i përdorim shërbimet e partnerëve përmes të ashtuquajturave integrime etiketore. Që prej 24.5.2018 përbërja e partnerëve është si më poshtë:

 • AdForm
  AdForm është një ofrues teknologjie për dërgimin fleksibël të reklamave, si dhe gjurmimin dhe kontrollin e reklamave, dhe i ruan informacionet e Cookies për deri në 60 ditë. Për më shumë informacion rreth AdForm, shihni lidhjen më poshtë, seksioni "General Practice".
 • Evergage
  Evergage është një funksion personalizimi sipas klientit. Në bazë të analizës së lartpërshkruar të përdorimit, kjo zgjidhje ju mundëson shfaqjen e përmbajtjeve të personalizuara edhe pa dhënë të dhëna personale
 • Sizmek
  Sizmek është një operator i specializuar për menaxhimin e fushatave të reklamimit. Cookies ruajnë informacion gjurmimi, kontrolli dhe optimizimi të reklamave për qëllime targetimi dhe ritargetimi për deri në 90 ditë. Për më shumë informacione rreth Sizmek, shihni lidhjen më poshtë, seksioni "Mbledhja e të dhënave nga Sizmek".
 • Sophus3
  Sophus3 është një operator për analizimin dhe optimizimin e faqeve të internetit. Për më shumë informacion rreth Sophus3, shihni lidhjen më poshtë.
 • Adobe AudienceManager
  Kjo zgjidhje përdoret për të krijuar e përdorur segmentet e audiencës si platformë menaxhimi të të dhënave për kanalet dixhitale.
 • Smart Signals
  Në bazë të analizës së lartpërshkruar të përdorimit, Smart Signals kontrollon dërgimin e përmbajtjeve të personalizuara në faqet e Volkswagen. Nuk mblidhen dhe nuk përpunohen të dhëna personale.
 • Ensighten
  Ensighten është një funksion menaxhimi etiketash dhe kontrollon integrimet e etiketave që përshkruhen këtu. Vetë Ensighten nuk mbledh të dhëna personale.

D. Tracking Tools

I. Adobe Analytics
Kjo faqe përdor shërbime të ofruara nga Adobe (Analytics, SiteCatalyst dhe Dynamic Tag Manager) për të vlerësuar trafikun e përdoruesve drejt kësaj faqeje. Përpunimi i të dhënave kryhet për qëllime reklamimi, kërkimi të tregut ose të modelimit të faqes sonë sipas nevojave të përdoruesve (në përputhje me paragrafin 15, pika 3 të ligjit për mjetet e telekomunikimit). Me ndihmën e zgjidhjes analitike nga Adobe, ne kemi mundësinë të analizojmë përdorimin e ofertave të Volkswagen në internet dhe të bëjmë përmirësime të vazhdueshme. Elementet e analizuara janë p.sh. faqet apo shërbimet e vizituara, kohëzgjatja e qëndrimit në faqe, adresat e klikuara - d.m.th. motive përdorimi me kuptim teknik. Pa marrë të dhëna personale, ne kuptojmë bazën e përdorimit, cilat faqe, cilat produkte apo cilat përmbajtje janë të rëndësishme për vizitorët tanë.

Zbulimi i të dhënave të përdorimit është një pjesë funksionale e ofertave në këtë faqe dhe përfshin gjithashtu informacione relevante marketingu në praninë e funksioneve analitike. Kini parasysh se gjurmimi funksional dhe gjurmimi për nevoja marketingu mund të kontrollohen veçmas. 

Dynamic Tag Management nga Adobe na bën të mundur, si ofrues interneti, të integrojmë me fleksibilitet dhe të menaxhojmë me lehtësi shërbimet (si p.sh. shërbimet e marketingut nga Adobe) për të përmirësuar angazhimin me prospekte. Etiketa është një element kodi faqeje interneti në gjuhë programimi JavaScript. Kjo duhet integruar për përdorim në faqet e dëshiruara HTML, në mënyrë që elementi i kodit të aktivizohet kur kërkohet një faqe. Adobe Dynamic Tag Management centralizon integrimin e etiketave dhe lejon kontrollin mbi cilat shërbime përfshihen në cilën vendndodhje, si dhe se mbledhjen e të dhënave ose aktivizimin e shërbimeve. 

Për këtë vlerësim me shërbimet nga Adobe, në pajisjen tuaj ruhen Cookies dhe ky informacion mblidhet dhe ruhet edhe në serverët e Adobe Systems Software Ireland Limited ("Adobe"). Aksesi në informacion nga Adobe Systems Incorporated me seli në SHBA nuk mund të përjashtohet, duke sjellë nevojën e lidhjes së një kontrate standarde sipas BE-së (Garancia e mjaftueshme për përpunimin e të dhënave në vendet joevropiane). Ju keni të drejtën të informoheni për kontekstin e informacionit rreth kësaj kontrate standarde.

Mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave mund ta kundërshtoni në çdo kohë me fuqi për të ardhmen, ose duke klikuar butonin "Opt out" në lidhjen e Adobe më poshtë. Për më tej, mund ta kundërshtoni përpunimin e të dhënave duke klikuar lidhjen e mëposhtme:

Klikoni këtu për të refuzuar vlerësimin nga Adobe Analytics.

Klikoni këtu për të riaktivizuar vlerësimin nga Adobe Analytics.

Kini parasysh se kundërshtimi në formën me Opt-Out Cookies punon vetëm nëse shfletuesi juaj është caktuar të lejojë përdorimin e Cookies. Nëse e fshini këtë Cookie, përdorni një shfletues tjetër apo ndryshoni pajisje, duhet të kundërshtoni sërish përdorimin e Adobe Analytics. Kini parasysh se nëse i fshini të gjitha Cookies, do të fshihet edhe kjo Cookie dhe ajo duhet riinstaluar përsëri. Këshilla të tjera për Cookies mund t’i gjeni në udhëzuesin tonë për përdorimin e Cookies.

Referimi i drejtpërdrejtë personal në informacionin e ruajtur në serverët e Adobe përjashtohet, pasi Adobe Analytics përdor cilësimet "Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0" dhe "Obfuscate IP-Removed". Duke caktuar "Before Geo-Lookup: Replace visitor's last IP octet with 0" garantohet anonimizimi i të ashtuquajturit gjeolokalizim sipas adresës IP duke zëvendësuar me zero oktetin e fundit të adresës IP. Vendndodhja e përafërt e përdoruesit i shtohet, për vlerësim statistikor, paketës së gjurmimit që përmban ende adresën e plotë IP. Përpara ruajtjes së paketës së gjurmimit, adresa IP zëvendësohet me një adresë IP të veçantë të përcaktuar - kjo quhet adresë e rëndomtë IP - nëse është konfiguruar cilësimi "Obfuscate IP -Removed". Kështu adresa IP nuk ruhet më në evidencë.

E. Të drejtat tuaja
Të drejtat tuaja të mëposhtme mund të ushtrohen falas kundrejt Volkswagen AG në çdo kohë. Informacione të mëtejshme për ushtrimin e të drejtave tuaja mund të gjeni në seksionin F.

E drejta për korrigjim: Ju keni të drejtën të kërkoni që të korrigjojmë të dhënat tuaja personale që mund të jenë të gabuara apo të paplota.

E drejta për fshirje: Ju keni të drejtën të kërkoni fshirjen e të dhënave tuaja nëse përmbushen kushtet e përcaktuara në nenin 17 të rregullores së përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave (GDPR). Për shembull, mund të kërkoni fshirjen e të dhënave tuaja nëse nuk janë më të nevojshme për qëllimet për të cilat u mblodhën. Mund të kërkoni fshirjen edhe nëse ne e përpunojmë informacionin tuaj pas miratimit tuaj dhe ju e tërhiqni këtë miratim.

E drejta për kufizimin e përpunimit: Ju keni të drejtën të kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave tuaja nëse përmbushen kushtet e nenit 18 të GDPR. Kjo ndodh, për shembull, në rast se keni kundërshtime për saktësinë e të dhënave tuaja. Për kohëzgjatjen e verifikimit të saktësisë së të dhënave mund të kërkoni kufizimin e përpunimit.  

E drejta e kundërshtimit: Nëse përpunimi apo të dhënat tuaja përdoren kryesisht për qëllime reklamimi të drejtpërdrejtë, keni të drejtën të kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja. Kundërshtimi është i pranueshëm nëse përpunimi është në interesin publik apo për ushtrim të autoritet zyrtar, apo për interesat legjitime të Volkswagen AG apo të një pale të tretë. Në rast kundërshtimi, jeni të lutur të na informoni për arsyet për të cilat kundërshtoni përpunimin e të dhënave. Për më tej, keni të drejtën të kundërshtoni përpunimin e të dhënave për qëllime reklamimi të drejtpërdrejtë. Kjo vlen dhe për profilizimin, gjithnjë për sa i përket reklamimit të drejtpërdrejtë. 

E drejta për transferimin e të dhënave: Nëse përpunimi i të dhënave mbështetet mbi pranimin tuaj apo lidhjen e një kontrate, dhe kjo kryhet përmes përpunimit të automatizuar, ju keni të drejtën t’i merrni të dhënat tuaja në format të strukturuar, të zakonshëm dhe të lexueshëm kompjuterik, si dhe t’ia dorëzoni një përpunuesi tjetër të të dhënave.

E drejta e tërheqjes: Nëse përpunimi i të dhënave mbështetet mbi pranimin tuaj, ju keni të drejtën ta tërhiqni përpunimin e të dhënave në kuadër të miratimit me efekt për të ardhmen, në çdo kohë dhe falas.

E drejta për ankesë: Ju keni edhe të drejtën të ankoheni pranë një autoriteti mbikëqyrës (p.sh. komisioneri për mbrojtjen e të dhënave në landin e Saksonisë së Poshtme) për përpunimin e të dhënave tuaja. 

F. Personi juaj i kontaktit

Personi i kontaktit për ushtrimin e të drejtave tuaja
Personat e kontaktit për ushtrimin e të drejtave tuaja dhe informacione të mëtejshme mund të gjenden në faqen e mëposhtme https://datenschutz.volkswagen.de. 

Personi i ngarkuar për mbrojtjen e të dhënave
Përgjegjësi ynë për mbrojtjen e të dhënave është në dispozicionin tuaj si person kontakti për të gjitha çështjet në lidhje me mbrojtjen e të dhënave:

Datenschutzbeauftragter der Volkswagen AG
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg

datenschutz@volkswagen.de

Versioni: qershor 2018