2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52
Podmienky používania.

Všeobecné podmienky používania.

Všetky údaje na webových stránkach spoločnosti Volkswagen AG boli starostlivo preverené. Spoločnosť Volkswagen AG sa snaží o to, aby bola ponuka na týchto webových stránkach aktuálna a obsahovo správna. Nemôže však prebrať zodpovednosť za celistvosť, aktuálnosť či neustálu dostupnosť webových stránok. Ak sa na webových stránkach spoločnosti Volkswagen AG vyskytne určitá rada alebo odporúčanie, nenesie spoločnosť Volkswagen AG zodpovednosť za možnú ujmu vyplývajúcu zo zmluvného vzťahu, nedovoleného konania alebo iného zákonného ustanovenia, a tiež nemá povinnosť na náhradu škody vniknutej v dôsledku poslúchnutia danej rady alebo odporúčania.

Spoločnosť Volkswagen AG môže podľa vlastného uváženia kedykoľvek a bez oznámenia meniť ponuky na svojich webových stránkach alebo zastaviť ich prevádzku. Spoločnosti nevyplýva žiadna povinnosť, aby obsahy týchto webových stránok udržiavala neustále aktuálne.

Spoločnosť Volkswagen AG nepreberá zodpovednosť za obsahy a dostupnosť webových stránok tretích strán, na ktoré možno prejsť cez externé odkazy. Spoločnosť Volkswagen AG sa výslovne dištancuje od všetkých odkazov, ktoré by mohli byť relevantné z hľadiska trestného a záručného práva alebo ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi.

Spoločnosť Volkswagen AG neručí za obsah na webových stránkach tretích strán. Za všetky nároky na náhradu škody a nákladov z dôvodu porušenia povinnosti na základe ponúk na vlastných webových stránkach nesie spoločnosť Volkswagen AG zodpovednosť za porušenie z dôvodu miernej nedbanlivosti s ohľadom na zmluvné povinnosti, pričom je jej zodpovednosť za typické a predvídateľné škody obmedzená. Inak je zodpovednosť za porušenie zodpovednosti z dôvodu miernej nedbanlivosti vylúčená. Existujúce obmedzenie záruky sa nevzťahuje na záruku týkajúcu sa ohrozenia ani na škody spôsobené ujmou na živote, telesným zranením alebo poškodením zdravia, alebo záruku vyplývajúcu zo zákona o záruke za výrobok.

Pri používaní webových stránok Volkswagen AG sa musia dodržiavať autorské práva, ochranné známky a značky, ako aj iné ochranné práva spoločnosti Volkswagen AG aj tretích strán. Okrem iného sú chránené obrázky, hudba a značky, ako napr. „Volkswagen“ a „Golf“, ktoré prezentuje spoločnosť Volkswagen AG. Prístup na webové stránky spoločnosti Volkswagen AG nezaručuje žiadnu licenciu ani iné právo na používanie. Webové stránky spoločnosti Volkswagen AG sa nesmú nijakým spôsobom používať protiprávne, zvlášť sa nesmú

  • obchádzať žiadne bezpečnostné opatrenia,
  • používať zariadenia alebo aplikácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie zariadení alebo výpadok funkcií, zvlášť v dôsledku zmien fyzikálnej alebo logickej štruktúry servera alebo siete spoločnosti Volkswagen AG alebo iných sietí,
  • ani sa webové stránky spoločnosti Volkswagen AG či ich časť nesmú integrovať alebo komerčne využívať v rámci iných webových ponúk, či už súkromných alebo komerčných.
  • Spoločnosť Volkswagen nie je ochotná ani povinná zúčastňovať sa konania na urovnanie sporu pred zmierovacím súdom pre spotrebiteľov.

 

Wolfsburg, jún 2017

Podmienky používania Poradenstvo a nákup.

Tu môžete zistiť všetko podstatné o všeobecných podmienkach používania v rámci služieb poskytovaných oddelením Poradenstva a nákupu Volkswagen.

1. Služby a záruka informačného servisu

Informačný servis ponúkaný cez webové stránky spoločnosti Volkswagen AG máte k dispozícii s priemernou ročnou strednou dostupnosťou 97,5 %. Spoločnosť Volkswagen AG si vyhradzuje právo službu alebo jej časť kedykoľvek rozšíriť alebo zúžiť, príp. zmeniť funkcie.

Pomocou konfigurátora nových vozidiel si môžete individuálne zostaviť svoje vozidlo. Na burze nových vozidiel si môžete vybrať z inventára už vyrobených vozidiel to vozidlo, ktoré zodpovedá vašim požiadavkám. Pre konfigurované vozidlá, ako aj nové vozidlá z inventára, máte až pre päť vozidiel k dispozícii miesta v pamäti, tzv. parkoviská na zapamätanie príslušných vozidiel s podrobnými informáciami. Tieto údaje sa po šiestich mesiacoch od poslednej úpravy uložených údajov vymažú. Ak ste nám poskytli svoju e-mailovú adresu, 2 týždne vopred vám na danú adresu zašleme e-mail s príslušným oznámením. Spoločnosť Volkswagen AG nepreberá žiadnu záruku na budúcu realizovateľnosť konfigurovaného vozidla. Nové vozidlá z burzy ojazdených vozidiel už medzičasom nemusia byť k dispozícii. Ponuky z konfigurátora nového vozidla a z burzy nových vozidiel sú nezáväzné.

Informácie, ktoré sa nachádzajú na týchto webových stránkach, boli veľmi starostlivo zostavené spoločnosťou Volkswagen AG a slúžia výlučne ako informácie pre zákazníkov. Sú nezáväzné a podliehajú výhrade zmeny v akomkoľvek okamihu. S ohľadom na výsledky, ktoré by mohli byť docielené využitím týchto informácií, zvlášť vo vzťahu k správnosti, aktuálnosti a celistvosti, nepreberá spoločnosť Volkswagen AG žiadnu zodpovednosť. Skôr ako informácie akýmkoľvek spôsobom použijete, najskôr ich skontrolujte. Záväzné vyhlásenia môžu byť vydané iba v odpovedi na konkrétne dopyty.

2. Služby koncernových spoločností a iných tretích strán

Webové stránky spoločnosti Volkswagen AG môžu obsahovať odkazy na webové stránky prevádzkované tretími stranami. Spoločnosť Volkswagen AG nenesie zodpovednosť za stránky tretích strán, na ktoré možno prejsť cez odkazy, ani za ich obsah.

Niektoré informačné služby poskytujú naši partneri. Zohľadnite, že pre tieto služby platia všeobecné obchodné podmienky našich partnerov. Za tieto obsahy nenesie zodpovednosť spoločnosť Volkswagen AG; pričom panuje jednotný názor, že v prípade poskytovateľov takýchto externých služieb nejde o zástupcov spoločnosť Volkswagen AG.

V rámci oddelenia Poradenstva a nákupu Volkswagen môžete od banky Volkswagen Bank a spoločnosti Volkswagen Versicherungsdienst dostávať nezáväzné ponuky týkajúce sa poistiek a financovania v súvislosti s vozidlom. Okrem toho si môžete nechať odhadnúť hodnotu svojho auta. Pritom vás oddelenie Poradenstva a nákupu Volkswagen presmeruje na externého poskytovateľa. Hodnota zistená jedným z našich partnerov sa môže odlišovať od konkrétnej trhovej hodnoty vášho vozidla, resp. od príjmov z ojazdeného vozidla, ktoré sú dosiahnuteľné vo vašom regióne. V súlade s tým sa môže cena u partnera Volkswagen od odhadu odlišovať. Partner Volkswagen nie je takýmto odhadom viazaný.

3. Povolené používanie služby

Zaväzujete sa, že budete dodržiavať autorské práva, ochranné známky a značky, ako aj iné ochranné práva tretích strán. Chránené sú napríklad celé webové stránky spoločnosti Volkswagen AG, ako aj značky, ako napr. „Volkswagen“ a „Golf“. Tieto webové stránky ani tieto VPP nemajú byť chápané ako poskytnutie licencie či iného nároku na ochranné práva spoločnosti Volkswagen AG.

Okrem toho sa zaväzujete, že sa nebudete dopúšťať žiadneho protizákonného používania služby, zvlášť nebudete obchádzať žiadne bezpečnostné opatrenia informačnej služby, že nebudete používať žiadne zariadenia ani aplikácie, ktoré spôsobia alebo by mohli spôsobiť poškodenie zariadení spoločnosti Volkswagen AG, zvlášť v dôsledku zmien fyzikálnej a logickej štruktúry serverov alebo siete spoločnosti Volkswagen AG alebo iných sietí, a že informačný servis alebo jeho časť nebudete integrovať do iných webových ponúk, a to súkromných ani komerčných, ani využívať na komerčné účely.

4. Súhlas s používaním súborov cookie

Spoločnosť Volkswagen AG používa pri vašej návšteve našich webových stránok súbory cookie. Spôsob používania a rozsah súborov cookie môžete sami určiť v nastaveniach svojho počítača (zvyčajne v internetovom prehliadači, napr. Internet Explorer). Spoločnosť Volkswagen AG vychádza z toho, že s používaním súborov cookie súhlasíte, ak váš prehliadač povoľuje ich používanie. S ohľadom na ochranu osobných údajov si prečítajte našu stránku pre zákazníkov týkajúcu sa ochrany osobných údajov.

5. Záruka

Spoločnosť Volkswagen AG ručí v súlade so zákonom o záruke za výrobok a za chýbanie prisľúbených vlastností iba za prípady úmyselného zavinenia a hrubej nedbanlivosti. Za miernu nedbanlivosť ručí spoločnosť Volkswagen AG iba pri porušení (zmluvnej) zásadnej povinnosti, pričom je výška nároku na náhradu škody obmedzená na výšku predvídateľnej škody.

6. Heslo

Heslo, ktoré si zvolíte a ktoré je potrebné na používanie služieb, nesmie obsahovať žiadne nápadné opakovania rovnakého znaku a nesmie pozostávať zo všeobecne známych slov a názvov. Heslo musíte udržiavať v tajnosti, aby ste zabránili jeho zneužitiu. Hneď ako nadobudnete podozrenie, že sa vaše heslo dostalo do rúk neoprávnených tretích strán, musíte ho bezodkladne zmeniť. Ak bude službu s použitím hesla využívať tretia strana, uplatňujú sa rovnaké povinnosti ako v prípade používania vašou osobou. Táto povinnosť odpadá v takom rozsahu, v akom používanie treťou stranou nemusíte obhajovať.

7. Zmena rozsahu služieb a VPP, ako aj výpoveď

Spoločnosť Volkswagen AG je oprávnená kedykoľvek zmeniť VPP a ponúkané služby. O príslušných zmenách vás budeme včas informovať formou oznámenia na vstupnej stránke danej služby. Ak by mali byť vaše práva v dôsledku zmeny VPP negatívne ovplyvnené, môžete proti zmene VPP podať do 2 týždňov od zmeny námietku. Po uplynutí lehoty nadobudnú zmenené VPP, proti ktorým nebola podaná námietka, platnosť. Ak voči zmene VPP podáte v rámci platnej lehoty námietku, budú aj naďalej platiť staré VPP. Spoločnosť Volkswagen AG má však právo používanie služby vypovedať s výpovednou lehotou dvoch týždňov ku koncu mesiaca.

8. Právna jurisdikcia

Na používanie služby, ako aj na tieto VPP, sa vzťahuje nemecké právo s výnimkou jeho kolíznych ustanovení.