2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52
Warunki korzystania.

Ogólne warunki korzystania.

Wszystkie informacje na stronach internetowych Volkswagen AG zostały sprawdzone z zachowaniem staranności. Firma Volkswagen AG dokłada wszelkich starań, aby oferta prezentowana na tych stronach internetowych była aktualna i poprawna. Nie możemy jednak zagwarantować kompletności, poprawności, aktualności i stałej dostępności stron internetowych. Jeżeli na stronach internetowych Volkswagen AG udzielono rady, to firma Volkswagen AG nie jest zobowiązana do rekompensaty szkody powstałej z przestrzegania tej rady lub rekomendacji, niezależnie od odpowiedzialności wynikającej ze stosunku umownego, czynu niedozwolonego czy innych przepisów ustawowych.

Firmie Volkswagen AG przysługuje prawo do zmiany ofert na stronach internetowych lub wstrzymania ich utrzymywania wedle własnego uznania i bez uprzedzenia. Nie ma również obowiązku ich stałej aktualizacji.

Firma Volkswagen AG nie bierze odpowiedzialności za zawartość i dostępność stron internetowych podmiotów trzecich, do których dostęp można uzyskać poprzez zewnętrzne linki. Firma Volkswagen AG stanowczo dystansuje się od wszelkich treści, które mogą mieć potencjalnie znaczenie z punktu widzenia prawa karnego bądź odpowiedzialności cywilnej czy też wykraczają poza dobre obyczaje.

Firma Volkswagen AG nie bierze odpowiedzialności za treść stron internetowych osób trzecich. W przypadku wszelkich roszczeń o odszkodowanie i zwrot wydatków z powodu naruszenia obowiązków na podstawie oferty zaprezentowanej na własnych stronach internetowych Volkswagen AG odpowiada za szkodę, którą spowodował w wyniku zwykłego zaniedbania istotnych obowiązków umownych, przy czym odpowiedzialność jest ograniczona do typowych i przewidywalnych szkód. Odpowiedzialność za naruszenia obowiązków wynikłe z lekkiego zaniedbania jest ponadto wyłączona. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadku odpowiedzialności za powstałe zagrożenia wskutek zagrożenia życia, zdrowia i ciała lub na podstawie ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt.

Podczas korzystania ze stron internetowych Volkswagen AG należy przestrzegać praw autorskich, praw do nazwiska i znaków towarowych oraz pozostałych praw ochronnych firmy Volkswagen AG i innych osób trzecich. Ochronie podlegają między innymi zaprezentowane przez firmę Volkswagen AG obrazy, muzyka i znaki towarowe takie jak „Volkswagen” i „Golf”. Wyświetlanie treści stron internetowych Volkswagen AG nie jest równoznaczne z przyznaniem licencji czy innego prawa do użytkowania. Należy zaprzestać każdego stanowiącego naruszenie korzystania ze stron internetowych Volkswagen AG, w szczególności nie wolno

  • obchodzić systemów bezpieczeństwa;
  • stosować mechanizmów czy uruchamiać aplikacji, które mogą prowadzić do uszkodzenia mechanizmów bądź awarii, przede wszystkim poprzez zmianę fizycznej bądź logicznej struktury serwera lub sieci Volkswagen AG czy innych sieci;
  • wykorzystywać stron internetowych Volkswagen AG lub ich części w ramach innych ofert internetowych, zarówno prywatnych, jak i komercyjnych, ani czerpać z nich korzyści handlowych.

Firma Volkswagen nie zamierza brać udziału w postępowaniu rozstrzygania sporu przed konsumenckim biurem mediacyjnym ani nie jest do tego zobowiązana.

Wolfsburg, czerwiec 2017

Ogólne Warunki Uźytkowania: Doradztwo i zakup.

Poznaj tutaj najważniejsze informacje na temat ogólnych warunków korzystania w ramach usługi serwisowej Volkswagena Doradztwo i zakup.

1. Usługa i gwarancja serwisu informacyjnego
Dostępny za pośrednictwem stron internetowych Volkswagen AG serwis informacyjny jest dostępny w średniej rocznej przez 97,5% czasu. Firma Volkswagen AG zastrzega sobie prawo do rozszerzenia bądź ograniczenia serwisu czy też jego części bądź zmiany funkcjonalności.

Konfigurator nowego pojazdu pozwala indywidualnie zestawić pojazd..Na giełdzie nowych pojazdów można wybrać z oferty wyprodukowanych już pojazdów pojazd zgodny z własnymi oczekiwaniami. Zarówno dla skonfigurowanych pojazdów, jak i dla nowych pojazdów dostępne są dla pięciu pojazdów miejsca w pamięci, tzw. miejsca parkingowe, w których można zapisać odpowiednie pojazdy wraz ze szczegółowymi informacjami o nich. Te dane są usuwane w ciągu 6 miesięcy od czasu ich ostatniej edycji. Jeśli podano adres e-mail, prześlemy odpowiednie przypomnienie z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Firma Volkswagen AG nie daje gwarancji możliwości skonstruowania skonfigurowanego pojazdu w przyszłości. Nowe pojazdy z giełdy pojazdów używanych mogą być w międzyczasie niedostępne. Oferty z konfiguratora nowych pojazdów lub z giełdy nowych pojazdów mają charakter niewiążący.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych zostały zestawione przez firmę Volkswagen AG przy zachowaniu najwyższej staranności i służą jedynie dla informacji klienta. Nie mają charakteru wiążącego i mogą być zmienione w każdym czasie. Volkswagen AG nie odpowiada za wyniki działań podejmowanych poprzez korzystanie z tych informacji, w szczególności pod kątem ich aktualności, prawidłowości, kompletności. Przed jakimkolwiek wykorzystaniem tych informacji, niezależnie od jego rodzaju, należy je sprawdzić. Wiążące wypowiedzi są udzielane wyłącznie w odpowiedzi na konkretne pytania.

2. Usługi spółek koncernu i innych podmiotów trzecich
Strony internetowe Volkswagen AG mogą zawierać linki do stron internetowych obsługiwanych przez podmioty trzecie. Firma Volkswagen AG nie uznaje stron podmiotów trzecich dostępnych za pośrednictwem linków za swoje i nie odpowiada za ich treść.

Niektóre z serwisów informacyjnych są dostarczane przez naszych partnerów. Proszę pamiętać, że dla tych serwisów obowiązują Ogólne Warunki Sprzedaży naszych partnerów. Volkswagen AG nie bierze odpowiedzialności za ich treść; uznaje się, że podmioty oferujące usługi obce nie są podwykonawcami Volkswagen AG.

W ramach Doradztwa i zakupu Volkswagen mogą być sporządzane niewiążące oferty ubezpieczenia i finansowania samochodu przez Volkswagen Bank i niemieckie spółki ubezpieczeniowe firmy Volkswagen. Dodatkowo, istnieje możliwość oszacowania wartości samochodu. W tym celu użytkownik jest przekierowywany w ramach doradztwa i sprzedaży Volkswagen do podmiotu zewnętrznego. Określona przez naszego partnera wartość może różnić się od konkretnej wartości rynkowej pojazdu lub od zysków ze sprzedaży używanego pojazdu w danym regionie. Cena partnera Volkswagen może zatem odbiegać od ceny szacunkowej. Partner Volkswagena nie jest związany takim określaniem wartości.

3. Dopuszczalne korzystanie z usług
Podczas korzystania ze stron internetowych Volkswagen AG należy zwłaszcza przestrzegać praw autorskich, praw do nazwiska i znaków towarowych oraz pozostałych praw ochronnych osób trzecich. Ochronie podlegają między innymi całe strony firmy Volkswagen AG i marki takie jak „Volkswagen” i „Golf”. Wywołanie stron internetowych oraz ANB nie jest równoznaczne z przyznaniem licencji czy innego prawa ochronnego Volkswagen AG.

Dodatkowo, użytkownik zobowiązuje się zaprzestać każdego korzystania z serwisu stanowiącego naruszenia, w szczególności nie obchodzić mechanizmów bezpieczeństwa serwisu informacyjnego, nie wykorzystywać mechanizmów ani nie uruchamiać aplikacji, które mogą skutkować bądź skutkują uszkodzeniem mechanizmów Volkswagen AG, w szczególności poprzez zmianę fizycznej bądź logicznej struktury serwerów lub sieci Volkswagen AG bądź innych sieci. Zabronione jest również wykorzystywanie serwisów informacyjnych lub ich części w ramach innych ofert internetowych, zarówno prywatnych, jak i komercyjnych oraz używania ich do celów komercyjnych.

4. Zgoda na wykorzystywanie plików cookie
Podczas wizyt na stronach internetowych firma Volkswagen AG wykorzystuje pliki cookie. Użytkownik może samemu podjąć decyzję dotyczącą wykorzystywania i zakresu plików cookie poprzez dokonywanie ustawień komputera (zazwyczaj w przeglądarce internetowej, takiej jak np. Internet Explorer). Firma Volkswagen AG przyjmuje, iż użytkownik zgadza się na wykorzystywanie plików cookie, o ile są one dopuszczone przez przeglądarkę. Zapraszamy do zapoznania się z naszą polityką dotyczącą ochrony danych osobowych klientów.

5. Odpowiedzialność
Firma Volkswagen AG ponosi odpowiedzialność jedynie w przypadku działań umyślnych, rażącego niedbalstwa lub zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt i w przypadku braku przyrzeczonych cech. W przypadku lekkiego zaniedbania firma Volkswagen AG odpowiada tylko w razie naruszenia istotnych obowiązków (umownych), przy czym wysokość odszkodowania jest sumarycznie ograniczona do możliwych do przewidzenia szkód.

6. Hasło
Konieczne do korzystania i wybierane przez użytkownika hasło nie może zawierać charakterystycznych powtórzeń tego samego znaku i składać się z ogólnie znanych słów i nazw. Celem uniknięcia nadużyć hasło należy utrzymywać w tajemnicy. Jeżeli zaistnieją powody pozwalające przypuszczać, iż nieuprawnione osoby trzecie powzięły informację o haśle, należy je niezwłocznie zmienić. Jeżeli usługa jest wykorzystywana przez osobę trzecią przy korzystaniu z danego hasła, za czyny odpowiada użytkownik. To zobowiązanie nie dotyczy go w takim stopniu, w jakim nie jest odpowiedzialny za korzystanie z usługi przez osobę trzecią.

7. Zmiana zakresu usług i ANB oraz wymówienie umowy
Firma Volkswagen AG jest w każdym momencie uprawniona do zmiany ANB i oferowanych usług. O odpowiedniej zmianie użytkownik jest w stosownym czasie informowany na stronie wejściowej usługi. W przypadku zagrożenia praw w wyniku zmiany ANB można wyrazić sprzeciw wobec zmiany ANB w ciągu 2 tygodni od zmiany. Po upływie tego terminy zmienione ANB zyskują moc bez prawa do sprzeciwu. Jeżeli sprzeciw wobec zmiany zostanie złożony w terminie, stare ANB będą nadal obowiązywać. Firma Volkswagen AG ma jednak prawo wypowiedzieć korzystanie z usług z dwutygodniowym terminem na koniec miesiąca.

8. Wybór prawa
W przypadku korzystania z usług oraz ANB obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyjątkiem postanowień kolizyjnych.