2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52
Nutzungsbedingungen

Algemene gebruiksvoorwaarden.

Alle gegevens op de websites van Volkswagen AG zijn zorgvuldig gecontroleerd. Volkswagen AG spant zich in om het aanbod op deze websites up-to-date en inhoudelijk correct weer te geven. Er wordt echter geen garantie gegeven dat de websites volledig, correct, up-to-date en ononderbroken beschikbaar zijn. Indien advies of een aanbeveling wordt gegeven op de websites van Volkswagen AG, is Volkswagen AG, afgezien van de verantwoordelijkheid die voortvloeit uit een contractuele verhouding, een niet-toegestane handeling of een andere wettelijke bepaling, niet verplicht tot het vergoeden van schade die voortkomt uit het opvolgen van het advies of de aanbeveling.

Volkswagen AG kan naar eigen goeddunken te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving het aanbod van de websites wijzigen of de werking ervan instellen. Er is geen verplichting om de inhoud van deze websites constant up-to-date te houden.

Volkswagen AG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud en de beschikbaarheid van websites van derden die via externe links kunnen worden bereikt. Volkswagen AG neemt nadrukkelijk afstand van alle inhoud die mogelijk in aanmerking komt voor straf- of aansprakelijkheidsrechtelijke vervolging of die in strijd is met de goede zeden.

Volkswagen AG is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden. Voor alle aanspraken op schade- of kostenvergoedingen wegens plichtverzuim op basis van het aanbod van de eigen websites, is Volkswagen AG aansprakelijk bij licht onachtzame overtreding van contractuele verplichtingen waarbij de aansprakelijkheid is beperkt tot de typische en te voorziene schade. Verder is aansprakelijkheid voor licht onachtzaam plichtverzuim uitgesloten. De bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid geldt niet bij risicoaansprakelijkheid en voor schade op grond van overlijden, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid of volgens de productaansprakelijkheidswetgeving.

Bij het gebruik van de websites van Volkswagen AG moet rekening worden gehouden met auteurs-, naam- en merkenrechten alsmede overige octrooirechten van Volkswagen AG en derden. Beschermd zijn onder andere de door Volkswagen AG gepresenteerde afbeeldingen, muziek en merken als Volkswagen en Golf. Door de oproepbaarheid van de websites van Volkswagen AG wordt geen licentie of ander gebruiksrecht verleend. Elk misbruik van de websites van Volkswagen AG dient te worden nagelaten, met name mogen

  • geen veiligheidsmaatregelen worden omzeild,
  • geen instellingen worden gebruikt of toepassingen worden uitgevoerd die zouden kunnen leiden tot beschadiging van de instellingen of tot uitval van de werking, met name door veranderingen van de fysieke of logische structuur van de server of het netwerk van Volkswagen AG of andere netwerken,
  • de websites van Volkswagen AG of een deel daarvan niet in andere webaanbiedingen, noch privé noch commercieel, worden geïntegreerd of commercieel worden gebruikt.

Volkswagen is niet bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtigingsprocedure voor een geschillenorgaan en is daartoe niet verplicht.

Wolfsburg, juni 2017

Gebruiksvoorwaarden advisering en aanschaf.

Lees hier alles wat belangrijk is over de algemene gebruiksvoorwaarden in het kader van de dienstverlening van Volkswagen Advisering en aanschaf.

1. Prestatie en garantie van de informatieservice
De via de websites van Volkswagen AG aangeboden informatieservice wordt u ter beschikking gesteld met een jaarlijks gemiddelde beschikbaarheid van 97,5%. Volkswagen AG behoudt zich het recht voor de service of een deel daarvan te allen tijde uit te breiden, in te krimpen of functionaliteit te wijzigen.

Met de configurator voor nieuwe wagens kunt u uw auto individueel samenstellen. U kunt uit de voorraad van reeds geproduceerde wagens een auto kiezen die aan uw wensen voldoet. Zowel voor geconfigureerde wagens als voor nieuwe wagens uit de voorraad heeft u voor telkens vijf wagens opslagplaatsen, de zogenaamde parkeerplaatsen ter beschikking om de betreffende wagens met bijbehorende gedetailleerde informatie te kunnen opslaan. Deze gegevens worden zes maanden na de laatste bewerking van de opgeslagen gegevens verwijderd. Als u ons uw e-mailadres verstrekt, zullen we u 2 weken van tevoren een e-mail met een melding hierover sturen. Volkswagen AG geeft geen zekerheid of garantie met betrekking tot de toekomstige fabricagemogelijkheden van een geconfigureerde wagen. Nieuwe wagens uit de voorraad gebruikte wagens kunnen intussen niet meer beschikbaar zijn. De aanbiedingen uit de configurator voor nieuwe wagens en uit de voorraad nieuwe wagens zijn niet bindend.

Informatie die u vindt op deze websites, is door Volkswagen AG zorgvuldig samengesteld en dient alleen ter informatie van de klant. Deze is niet bindend en is onderworpen aan het voorbehoud dat deze te allen tijde kan worden gewijzigd. Met betrekking tot de resultaten die door het gebruik van de informatie kunnen worden gerealiseerd, met name als het gaat om de juistheid, actualiteit en volledigheid, geeft Volkswagen AG geen enkele garantie. U wordt geadviseerd de informatie te controleren, voordat u deze – op welke manier dan ook – gebruikt. Bindende verklaringen kunnen alleen op concrete aanvragen worden gegeven.

2. Services van gelieerde maatschappijen en andere derden
De websites van Volkswagen AG kunnen links bevatten naar websites die door derden worden onderhouden. Volkswagen AG maakt zich de websites van derden die door middel van links te bereiken zijn, niet eigen en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Enkele informatieservices worden door onze partners geleverd. We wijzen u erop dat voor deze services de algemene voorwaarden van onze partners gelden. Volkswagen AG is niet verantwoordelijk voor deze inhoud; er bestaat overeenstemming over het feit dat het bij de aanbieders van dergelijke externe services niet om plaatsvervangers van Volkswagen AG gaat.

In het kader van Volkswagen Advisering en aanschaf kunt u niet-bindende aanbiedingen van verzekeringen en financiering met betrekking tot de wagen krijgen van de Volkswagen bank en de Volkswagen verzekeringsdiensten. Daarnaast kunt u de waarde van uw wagen laten taxeren. Hierbij leidt Volkswagen Advisering en aanschaf u naar een externe aanbieder. De door een van onze partners bepaalde waarde kan afwijken van de concrete marktwaarde van uw wagen of van de in uw regio haalbare opbrengst voor gebruikte wagens. Dienovereenkomstig kan de prijs van een Volkswagen partner afwijken van de taxatie. De Volkswagen partner is niet aan een dergelijke waardebepaling gebonden.

3. Toegestaan gebruik van de services
U verklaart dat u auteurs-, naam- en merkrechten alsmede overige octrooirechten van derden zult respecteren. Beschermd zijn bijvoorbeeld de volledige websites van Volkswagen AG alsmede merken als Volkswagen en Golf. Deze websites alsmede deze algemene gebruiksvoorwaarden moeten niet worden gezien als het verkrijgen van een licentie of een ander recht op octrooirechten van Volkswagen AG.

U verplicht zich bovendien om elk misbruik van de services na te laten, met name om geen veiligheidsmaatregelen van de informatieservices te omzeilen, geen instellingen te gebruiken of toepassingen uit te voeren die zouden kunnen leiden tot beschadiging van de instellingen van Volkswagen AG, met name door veranderingen van de fysieke of logische structuur van de server of het netwerk van Volkswagen AG of andere netwerken, de informatieservices of een deel daarvan niet in andere webaanbiedingen, noch privé noch commercieel, te integreren of voor commerciële doeleinden te gebruiken.

4. Toestemming voor het instellen van cookies
Volkswagen AG stelt bij uw bezoek aan onze websites cookies in. U kunt het gebruik en de omvang van de cookies met uw computerinstellingen zelf bepalen (gewoonlijk in de internetbrowser, bijvoorbeeld Internet Explorer). Volkswagen AG gaat ervan uit dat u instemt met het instellen van cookies, wanneer uw browser dat toestaat. Lees in verband met de privacybescherming onze pagina over klantgericht privacybeleid.

5. Aansprakelijkheid
Volkswagen AG is alleen aansprakelijk voor opzettelijkheid, grove nalatigheid, volgens de productaansprakelijkheidswetgeving en voor het ontbreken van toegezegde eigenschappen. Voor lichte onachtzaamheid is Volkswagen AG alleen aansprakelijk bij schending van een (contractueel) wezenlijke verplichting, waarbij de hoogte van de schadeclaim qua omvang beperkt is tot te voorziene schade.

6. Wachtwoord
Het wachtwoord dat voor het gebruik nodig is en dat u zelf kunt kiezen, mag geen opvallende herhalingen van dezelfde tekens bevatten en mag niet uit algemeen bekende woorden en namen bestaan. U moet het wachtwoord geheimhouden om misbruik te voorkomen. Als u reden heeft om aan te nemen dat onbevoegde derden kennis hebben van uw wachtwoord, moet u dit onmiddellijk wijzigen. Als de service met behulp van het wachtwoord wordt gebruikt, heeft u dezelfde plichten als bij eigen gebruik. Deze verplichtingen zullen niet worden afgedwongen voor zover u niet verantwoordelijk bent voor het gebruik door derden.

7. Wijziging van de omvang van de dienstverlening en de algemene gebruiksvoorwaarden alsmede opzegging
Volkswagen AG heeft het recht te allen tijde de algemene gebruiksvoorwaarden en de aangeboden services te wijzigen. Van dergelijke wijzigingen wordt u tijdig door middel van een aankondiging op de beginpagina van de services op de hoogte gesteld. Als uw rechten door de wijziging van de algemene gebruiksvoorwaarden worden aangetast, kunt u de binnen 2 weken na de wijziging van de algemene gebruiksvoorwaarden hiertegen bezwaar maken. Na afloop van de periode worden de gewijzigde algemene gebruiksvoorwaarden zonder tegenspraak van kracht. Als u binnen de periode bezwaar maakt tegen de wijziging, blijven de oude algemene gebruiksvoorwaarden van kracht. Volkswagen AG heeft echter het recht het gebruik van de services met een opzegtermijn van twee weken aan het einde van een maand op te zeggen.

8. Rechtskeuze
Op het gebruik van de services en op deze algemene gebruiksvoorwaarden is het Duitse recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het conflictrecht.