2.19.100.1, 2019-09-24 11:32:22
Nutzungsbedingungen

Vispārīgie lietošanas noteikumi.

Visi Volkswagen AG vietnēs publicētie dati tika rūpīgi pārbaudīti. Volkswagen AG cenšas, lai vietnēs publicētā informācija nebūtu novecojusi un būtu saturiski pareiza. Uzņēmums nevar garantēt, ka vietnes būs pilnīgas, pareizas, aktuālas un pastāvīgi pieejamas. Ja Volkswagen AG vietnēs ir sniegti padomi vai ieteikumi, Volkswagen AG nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies padoma vai ieteikuma ievērošanas dēļ, neskatoties uz atbildību, kas izriet no līgumsaistībām, neatļautas rīcības vai cita veida juridiskajiem noteikumiem.

Volkswagen AG pēc saviem ieskatiem jebkurā brīdī bez iepriekšēja paziņojuma var mainīt vietņu saturu vai pārtraukt vietņu darbību. Uzņēmumam nav pienākuma nodrošināt, lai šo vietņu saturs pastāvīgi tiktu atjaunināts.

Volkswagen AG neuzņemas atbildību par to trešo pušu vietņu saturu un pieejamību, uz kurām novirza ārējās saites. Volkswagen AG norobežojas no satura, kas varētu būt saistīts ar kriminālatbildību vai pārkāpumiem vai ir pretrunā ar labiem tikumiem.

Volkswagen AG neatbild par trešo pušu vietņu saturu. Ja tiek izvirzītas prasības par zaudējumu vai izdevumu kompensāciju, kas pamatoti radušies saistībā ar Volkswagen AG vietņu saturu, uzņēmums Volkswagen AG atbild par vieglas nolaidības dēļ pārkāptām līgumtiesībām, taču atbildība ir piemērojama tikai par tipiskiem un paredzamiem zaudējumiem. Kopumā atbildība par viegli nolaidīgiem pārkāpumiem ir izslēgta. Atruna nav spēkā, ja noteikta atbildība neatkarīgi no vainas vai zaudējumi ir radušies dzīvības, miesas vai veselības apdraudējuma dēļ vai atbildība ir noteikta saskaņā ar Produktu atbildības likumu.

Izmantojot Volkswagen AG vietnes, jāievēro autortiesības, tiesības uz nosaukumu un preču zīmju tiesības, kā arī citas Volkswagen AG un trešo pušu īpašuma tiesības. Aizsargāti ir arī Volkswagen AG rādītie attēli, mūzika un preču zīmes, piemēram, “Volkswagen” un “Golf”. Volkswagen AG vietņu pieejamība nesniedz licences vai citas lietošanas tiesības. Volkswagen AG vietnes nedrīkst izmantot ļaunprātīgos nolūkos, jo īpaši nedrīkst

  • apiet drošības pasākumus,
  • izmantot ierīces vai izpildīt lietojumprogrammas, kas var bojāt ierīces vai radīt darbības traucējumus, it īpaši nedrīkst mainīt servera, Volkswagen AG tīkla vai citu tīklu fizikālo vai loģisko struktūru,
  • integrēt vai komerciāli izmantot Volkswagen AG vietnes vai to daļas citā (ne privātā, ne komerciālā) tīmekļa saturā.

Volkswagen nav vēlmes un pienākuma piedalīties tiešsaistes strīdu izšķiršanas procedūrā patērētāju šķīrējinstitūcijā.

Volfsburga, 2017. gada jūnijs

Lietošanas nosacījumi, Konsultāciju un pārdošanas nodaļa

Uzziniet visu svarīgāko par vispārīgajiem lietošanas noteikumiem attiecībā uz Volkswagen Konsultāciju un pārdošanas nodaļas servisa pakalpojumiem.

1. Informācijas pakalpojuma apmērs un garantija
Volkswagen AG vietnēs piedāvātie informācijas pakalpojumi gada laikā ir pieejami vidēji 97,5 % laika. Volkswagen AG saglabā tiesības jebkurā laikā paplašināt vai ierobežot pakalpojumu vai tā daļu, vai arī mainīt tā funkcijas.

Izmantojot jauno automobiļu konfiguratoru, varat individuāli konfigurēt automobili. Jauno automobiļu tirgū no jau saražoto automobiļu klāsta varat izvēlēties savām vēlmēm atbilstošu automobili. Gan konfigurētos automobiļus, gan jaunos automobiļus varat ievietot kādā no piecām automobiļu saglabāšanas vietām, t.s. stāvvietām, kas paredzētas attiecīgo automobiļu un to detalizētās informācijas uzglabāšanai. Šie dati tiek izdzēsti sešus mēnešus pēc pēdējās saglabāto datu apstrādes reizes. Ja esat mums paziņojis savu e-pasta adresi, 2 nedēļas pirms dzēšanas nosūtīsim jums e-pasta ziņojumu ar attiecīgu paziņojumu. Volkswagen AG neuzņemas atbildību un nesniedz garantijas par konfigurētā automobiļa ražošanas iespējām. Iespējams, jaunie automobiļi no lietoto automobiļu tirgus vairs nebūs pieejami. Piedāvājumi no jauno automobiļu konfiguratora un jauno automobiļu tirgus nav saistoši.

Vietnēs atrodamo informāciju rūpīgi izveidoja Volkswagen AG, un tā ir paredzēta tikai klientu informēšanai. Tā nav saistoša, un to jebkurā brīdī var mainīt. Volkswagen AG nesniedz garantijas par rezultātiem, ko var iegūt, izmantojot informāciju, jo īpaši saistībā ar informācijas pareizību, aktualitāti un pilnīgumu. Lūdzu, pārbaudiet informāciju pirms tās izmantošanas jebkādā veidā. Saistošus paziņojumus var sniegt tikai par konkrētiem pieprasījumiem.

2. Koncerna uzņēmumu un citu trešo pušu pakalpojumi
Volkswagen AG vietnēs var būt publicētas saites uz vietnēm, ko nodrošina trešās puses. Uzņēmumam Volkswagen AG nepieder saturs, kas atrodas trešo pušu vietnēs, uz kurām novirza saites, un uzņēmums nav atbildīgs par šo vietņu saturu.

Dažus informācijas pakalpojumus nodrošina mūsu partneri. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šos pakalpojumus regulē mūsu partneru vispārīgie darījumu noteikumi. Volkswagen AG nav atbildīgs par šo saturu; tiek uzskatīts, ka šādi trešo pušu pakalpojumu sniedzēji nav Volkswagen AG pārstāvji.

Izmantojot Volkswagen Konsultāciju un pārdošanas nodaļas pakalpojumus, varat saņemt nesaistošus piedāvājumus par automobiļa apdrošināšanu un finansēšanu no Volkswagen Bank un Volkswagen Versicherungsdienst. Varat arī likt noteikt automobiļa vērtību. Volkswagen Konsultāciju un pārdošanas nodaļa jums ieteiks ārēju pakalpojumu sniedzēju. Mūsu partnera noteiktā vērtība var atšķirties no jūsu automobiļa tirgus vērtības vai jūsu reģionā aprēķinātās lietotā automobiļa cenas. Attiecīgi Volkswagen partnera cena var atšķirties no vērtējuma. Volkswagen partnerim šādi noteiktā vērtība nav saistoša.

3. Atļautā pakalpojumu izmantošana
Jūs apņematies ievērot autortiesības, tiesības uz nosaukumu un preču zīmju tiesības, kā arī citas trešo pušu īpašuma tiesības. Aizsardzība attiecas uz visām Volkswagen AG vietnēm un preču zīmēm, piemēram, “Volkswagen” un “Golf”. Šo vietņu pieejamība un šie vispārīgie lietošanas noteikumi nesniedz licenci vai citas tiesības uz Volkswagen AG īpašumtiesībām.

Jūs apņematies neizmantot pakalpojumus ļaunprātīgos nolūkos, jo īpaši neapiet informācijas pakalpojuma drošības pasākumus, neizmantot ierīces un neizpildīt lietojumprogrammas, kas var bojāt Volkswagen AG ierīces vai radīt darbības traucējumus, it īpaši nemainīt servera, Volkswagen AG tīkla vai citu tīklu fizikālo vai loģisko struktūru, neintegrēt un komerciāli neizmantot informācijas pakalpojumus vai to daļas citā (ne privātā, ne komerciālā) tīmekļa saturā.

4. Sīkdatņu izmantošanas atļauja
Kad apmeklējat mūsu vietnes, Volkswagen AG iestata sīkdatnes. Jūs pats varat regulēt sīkdatņu izmantošanu un apmēru datora iestatījumos (parasti interneta pārlūkprogrammā, piemēram, Internet Explorer). Volkswagen AG pieņem, ka jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai, ja tās ir atļautas pārlūkprogrammā. Plašāku informāciju par datu aizsardzību skatiet mūsu vietnē, kas veltīta klientu datu aizsardzībai.

5. Atbildība
Volkswagen AG uzņemas atbildību tikai par tīšu rīcību, rupju nolaidību, par garantēto īpašību trūkumu vai atbildību, kas noteikta Produktu atbildības likumā. Ja konstatēta viegla nolaidība, Volkswagen AG ir atbildīgs tikai par (līgum)tiesību pārkāpumiem, turklāt kompensāciju prasības summa nedrīkst pārsniegt paredzamo zaudējumu apmēru.

6. Parole
Jūsu izvēlētajā parolē, kas nepieciešama pakalpojumu lietošanai, nevar uzkrītoši atkārtot vienu rakstzīmi, un parolē nevar ietvert vispārzināmus vārdus un nosaukumus. Jums ir jāgādā par paroles konfidencialitāti, lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu. Ja jums ir radušās aizdomas, ka trešās personas ir guvušas nesankcionētu piekļuvi jūsu parolei, jums tā nekavējoties jānomaina. Ja trešās puses piekļūst pakalpojumam, lietojot paroli, uz to izmantošanu attiecas tās pašas prasības, kas tiek izvirzītas jums. Šīs prasības netiek piemērotas, ciktāl neesat atbildīgs par trešās puses darbībām.

7. Pakalpojumu un vispārīgo lietošanas noteikumu izmaiņas, kā arī to darbības izbeigšana
Uzņēmumam Volkswagen AG ir tiesības jebkurā brīdī veikt grozījumus vispārīgajos lietošanas noteikumos un piedāvātajos pakalpojumos. Par attiecīgām izmaiņām jūs tiksiet laicīgi informēts pakalpojuma sākumlapā. Ja vispārīgo lietošanas noteikumu grozījumi ietekmē jūsu tiesības, pēc vispārīgo lietošanas noteikumu grozīšanas 2 nedēļu laikā varat iebilst pret grozījumiem. Kad šis termiņš ir pagājis, grozītie vispārīgie lietošanas noteikumi stājas spēkā. Ja iebildīsiet pret grozījumiem termiņa laikā, iepriekšējie vispārīgie lietošanas noteikumi paliks spēkā. Volkswagen AG ir tiesības pārtraukt sniegt pakalpojumu mēneša beigās, par to paziņojot vismaz divas nedēļas iepriekš.

8. Jurisdikcija
Pakalpojumu lietošanu un šos vispārīgos lietošanas noteikumus regulē Vācijas tiesību akti, izņemot tiesību normu kolīziju.