2.20.101.1, 2019-10-22 00:09:34
Nutzungsbedingungen

Üldised kasutustingimused.

Kõiki andmed Volkswagen AG veebisaitidel on hoolikalt kontrollitud. Volkswagen AG püüab pakkumist nendel veebisaitidel hoida ajakohase ja õigena. Siiski ei saa anda garantiid veebisaitide täielikkuse, õiguse, ajakohasuse ja pideva kättesaadavuse kohta. Kui Volkswagen AG veebisaitidel antakse nõu või jagatakse soovitusi, ei kohusta see Volkswagen AG-d hüvitama nõuande või soovituse järgimisel tekkinud kahjustust, lähtudes lepingulisest suhtest, lubamata toimimisest või muust seadusega ettenähtud vastutusest.

Volkswagen AG saab oma äranägemise järgi igal ajal muuta oma veebisaitide pakkumist või neid sulgeda. Pole kohustust hoida nende veebisaitide sisu alati ajakohasena.

Volkswagen AG ei vastuta linkide kaudu ligipääsetavate kolmandate osapoolte veebisaitide sisu ja kättesaadavuse eest. Volkswagen AG distantseerub selgelt igasugusest sisust, mis võib olla karistus- või vastutusõiguslikult oluline või rikub häid tavasid.

Volkswagen AG ei vastuta kolmandate osapoolte veebisaitide sisu eest. Kõikide kahju- ja hüvitusnõuete puhul meie kohustuste rikkumistega seoses veebisaitide pakkumiste puhul, vastutab Volkswagen AG lepingu seisukohast oluliste kohustuste kergest hooletusest tulenevate rikkumiste korral, seejuures on vastutus piiratud tavapäraste ja ettenähtavate kahjudega. Muus osas on vastutus kohustuste kergest hooletusest tulenevate rikkumiste eest välistatud. Käesolev vastutuse piirang ei kehti ohuvastutuse ja kahjude puhul, mis tulenevad elu, keha või tervise vigastamisest või mis lähtuvad tootevastutusseadusest.

Volkswagen AG veebisaitide kasutamisel tuleb järgida Volkswagen AG ja kolmandate osapoolte autoriõigust, nimeõigust, kaubamärgiõigust ja muid kaitseõiguseid. Muuhulgas on kaitstud ka Volkswagen AG esitatud pildid, muusika ja kaubamärgid, nagu Volkswagen ja Golf. Volkswagen AG veebisaitide avatavus ei anna litsentsi ega muud kasutusõigust. Igasugune Volkswagen AG veebisaitide kuritarvitamine on keelatud, eriti aga ei tohi

  • tühistada turvameetmeid,
  • kasutada vahendeid või rakendusi, mis võivad kahjustada seadmeid või põhjustada funktsioonitõrkeid, eriti aga muutes Volkswagen AG või teiste osapoolte serverite või võrkude füüsikalist või loogilist struktuuri,
  • integreerida Volkswagen AG veebisaite või nende osi teistes veebipakkumistesse, olgu privaatsed või kommertseesmärgiga, samuti ei tohi neid kommertseesmärgil kasutada.

Volkswagen ei ole valmis ega kohustatud osa võtma vaidluste lahendamisest enne tarbijakaebusi puudutavast vahekohtumenetlusest.

Wolfsburg, juuni 2017

Nõustamise ja müügi kasutustingimused

Siin saate teada kõike olulist üldiste kasutustingimuste kohta Volkswageni nõustamis- ja müügiteenuste raames.

1. Teabeteenuse pakkumine ja garantii
Volkswagen AG veebisaitide kaudu pakutud teabeteenus on teile aasta jooksul saadaval keskmiselt 97,5%. Volkswagen AG jätab endale õiguse teenust või selle osa igal ajal täiendada, vähendada või funktsioone muuta.

Uue sõiduki konfiguraatoriga saate oma sõiduki varustuse individuaalselt valida. Uute sõidukite poes saate juba toodetud sõidukite hulgast valida oma soovidele vastava sõiduki. Niihästi konfigureeritud sõidukite kui ka juba toodetud uute sõidukite puhul on teil kasutada viis salvestuskohta ehk nn parkimiskohta, et salvestada vastavaid sõidukeid koos nende täpsete andmetega. Need andmed kustutatakse, kui salvestatud andmete viimasest töötlemisest on möödunud kuus kuud. Kui te olete andnud meile oma e-posti aadressi, saadame teile 2 nädalat enne vastava teavitava e-kirja. Volkswagen AG ei vastuta konfigureeritud sõiduki ehitamisvõimaluse eest ega anna selleks garantiid. Kasutatud autode poest pärinevad uued sõidukid ei pruugi olla ajutiselt saadaval. Uue sõiduki konfiguraatori ja uute sõidukite poe pakkumised ei ole siduvad.

Nendel veebisaitidel olevad andmed on Volkswagen AG poolt hoolikalt kokku kogutud ja ette nähtud ainult kliendi teavitamiseks. Need pole siduvad ja neid võidakse igal ajal muuta. Mis puudutab sündmuseid, milleni võidakse jõuda andmete kasutamise läbi, eriti seoses andmete õigsuse, ajakohasuse ja terviklikkusega, ei anna Volkswagen AG garantiid. Kontrollige andmeid, enne kui te neid mis tahes viisil kasutate. Siduvaid ütlusi antakse ainult konkreetsetele päringutele.

2. Kontsernide ühingute ja muude kolmandate osapoolte teenused
Volkswagen AG veebisaidid võivad sisaldada linke veebisaitidele, mida käitavad kolmandad osapooled. Linkide kaudu ligipääsetavad kolmandate osapoolte saidid ei kuulu Volkswagen AG-le ja ta ei vastuta nende sisu eest.

Mõnda teabeteenust pakuvad meie partnerid. Pidage silmas, et nende teenuste puhul kehtivad meie partnerite üldised äritingimused. Selle sisu eest Volkswagen AG ei vastuta; kehtib üksmeel, et selliste välisteenuste pakkujate puhul ei ole tegu abilistega.

Volkswageni nõustamise ja müügi raames võite seoses autoga saada Volkswageni pangalt ja Volkswageni kindlustusteenustelt mittesiduvaid pakkumisi kindlustuse ja finantseerimise kohta. Peale selle võite lasta hinnata oma auto väärtust. Selleks suunab Volkswageni nõustamine ja müük teid välise pakkuja juurde. Mõne meie partneri poolt leitud väärtus võib erineda teie sõiduki turuväärtusest või teie regioonis saadaolevast kasutatud auto hinnast. Vastavalt sellele võib Volkswageni partneri hind hinnangust erineda. Selline väärtuse tuvastamine ei ole Volkswageni partneri jaoks siduv.

3. Teenuse lubatud kasutamine
Kohustute järgima kolmandate osapoolte autoriõigust, nimeõigust, kaubamärgiõigust ja muid kaitseõiguseid. Kaitstud on näiteks Volkswagen AG kõik veebisaidid ning kaubamärgid, nagu Volkswagen ja Golf. Neid veebisaite ja neid üldisi kasutustingimusi ei saa mõista nii, et need annavad Volkswagen AG litsentsi või muid kasutusõiguseid.

Peale selle kohustute hoiduma igasugusest teenuse kuritarvitamisest, eelkõige on keelatud tühistada teabeteenuse ohutusmeetmeid, kasutada seadmeid või käivitada rakendusi, mis kahjustavad või võivad kahjustada Volkswagen AG seadmeid, eelkõige muutes Volkswagen AG või teiste osapoolte serverit või võrkude füüsikalist või loogilist struktuuri; samuti on keelatud teabeteenust või selle osa teistesse veebipakkumistesse, olgu siis privaatsed või kommertseesmärgiga, integreerida või kommertseesmärgil kasutada.

4. Küpsiste salvestamise nõusolek
Volkswagen AG salvestab meie veebisaitide külastamisel küpsiseid. Te saate oma arvuti seadetes küpsiste kasutamist ja ulatust ise määrata (tavaliselt internetibrauseris, nt Internet Explorer). Volkswagen AG lähtub sellest, et te olete küpsiste salvestamisega nõus, kui teie brauser seda võimaldab. Andmekaitse seisukohast vaadake meie lehte klientidele suunatud andmekaitse kohta.

5. Vastutus

Volkswagen AG vastutab ainult tahtlikkuse, jämeda hooletuse, tootevastutusseaduse ja lubatud omaduste puudumise korral. Kerge hooletuse puhul vastutab Volkswagen AG ainult (lepingulise) olulise kohustuse rikkumisel, seejuures on hüvitisnõuete summa piiratud ettenähtava kahjustuse ulatuses.

6. Parool
Kasutamiseks vajalik ja teie valitud parool ei tohi sisalsada sama märgi silmatorkavaid kordusi ega koosneda üldlevinud sõnadest ja nimedest. Te peate parooli salajasena hoidma, et vältida kuritarvitamist. Kui teil on alust arvata, et volitamata kolmas osapool on teie parooli enda valdusesse saanud, peate seda viivitamatult muutma. Kui teenust kasutatakse kolmanda osapoole parooliga, kehtivad teile samad kohustused, nagu isikliku kasutamise puhul. See kohustus on piiratud selles mahus, mille ulatuses te ei vastuta kolmanda osapoole kasutuse eest.

7. Pakkumise ulatuse ja üldiste äritingimuste muutmine ning tühistamine
Volkswagen AG-l on alati õigus muuta üldiseid äritingimusi ja pakutud teenuseid. Muudatustest teavitatakse teid õigeaegselt vastava märkusega teenuse avalehel. Kui üldiste äritingimuste muutmine mõjutab teie õiguseid, siis saate esitada üldiste äritingimuste muutmisele 2 nädala jooksul vastuväite. Pärast tähtaja möödumist jõustuvad muudetud üldised äritingimused ja vastuväidet ei saa esitada. Kui esitate vastuväite enne tähteaga, siis kehtivad vanad üldised äritingimused edasi. Siiski on Volkswagen AG-l õigus tühistada teenuse kasutamise õigus tähtajaga kaks nädalat enne kuu lõppu.

8. Õiguskehtivus
Teenuste kasutamisele ja nendele üldistele äritingimustele rakenduvad Saksa seadused, v.a kollisiooninormidega seonduvad määrused.