2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52
Όροι χρήσης

Γενικοί Όροι Χρήσης.

Όλες οι πληροφορίες που υπάρχουν στις ιστοσελίδες της Volkswagen AG έχουν ελεγχθεί διεξοδικά. Η Volkswagen AG προσπαθεί να αποδίδει το περιεχόμενο των ιστοσελίδων πάντα σωστό και ενημερωμένο. Όμως δεν μπορεί να εγγυηθεί για την πληρότητα, την ορθότητα, την επικαιρότητα και τη διαρκή διαθεσιμότητα των ιστοσελίδων. Εφόσον παρέχεται στις ιστοσελίδες της Volkswagen AG κάποια συμβουλή ή σύσταση, η Volkswagen AG δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν υποχρεούται να προβεί σε αποζημίωση για ζημιά που προκύπτει από την εφαρμογή της συμβουλής ή της σύστασης όταν αυτή οφείλεται σε ενέργειες που δεν επιτρέπονται από τη συμβατική σχέση ή από άλλες νομικές διατάξεις.

Η Volkswagen AG μπορεί κατά την κρίση της και χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή το περιεχόμενο των ιστοσελίδων της ή να αναστείλει τη λειτουργία τους. Δεν υφίσταται υποχρέωση να διατηρείται το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων πάντα ενημερωμένο.

Η Volkswagen AG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα ιστοσελίδων τρίτων, που μπορούν να προσπελαστούν μέσω εξωτερικών συνδέσμων (links). Η Volkswagen AG αποστασιοποιείται ρητά από όλα τα περιεχόμενα, που μπορεί να σχετίζονται με ποινικά αδικήματα ή αδικήματα ευθύνης ή αντίκεινται στα χρηστά ήθη.

Η Volkswagen AG δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τρίτων. Για όλες τις αξιώσεις για υλική αποζημίωση και αποζημίωση δαπανών λόγω υποχρέωσης κάλυψης που προκύπτει από παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το περιεχόμενο των ιστοσελίδων της, η Volkswagen AG ευθύνεται για την παράβαση σημαντικών συμβατικών υποχρεώσεων από ελαφριά αμέλεια, η δε ευθύνη της περιορίζεται στην τυπική και προβλεπόμενη ζημιά. Κατά τα λοιπά αποκλείεται η ευθύνη αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων από ελαφριά αμέλεια. Ο προηγούμενος περιορισμός της ευθύνης δεν ισχύει σε περίπτωση αντικειμενικής ευθύνης κι όταν υπάρχουν ζημιές λόγω απώλειας ζωής, τραυματισμού σώματος ή βλάβης της υγείας και σε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο για την ευθύνη ελαττωματικών προϊόντων.

Κατά τη χρήση των ιστοσελίδων της Volkswagen AG πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ονόματος και ιδιοκτησίας εμπορικού σήματος καθώς και στα λοιπά δικαιώματα προστασίας της Volkswagen AG και τυχόν τρίτων. Μεταξύ άλλων προστατεύονται οι παρουσιαζόμενες από την Volkswagen AG εικόνες, μουσικές και εμπορικά σήματα όπως το "Volkswagen" και το "Golf". Μέσω της δυνατότητας προσπέλασης των ιστοσελίδων της Volkswagen AG δεν χορηγείται κάποια άδεια ή άλλο δικαίωμα χρήσης. Απαγορεύεται οποιαδήποτε καταχρηστική χρήση των ιστοσελίδων της Volkswagen AG και ειδικότερα δεν επιτρέπεται

να παρακαμφθούν μέτρα ασφαλείας, να χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός ή να εκτελεστούν εφαρμογές, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στον εξοπλισμό ή απώλεια λειτουργίας, ιδιαίτερα μέσω τροποποίησης της φυσικής ή λογικής δομής των διακομιστών ή του δικτύου της Volkswagen AG ή άλλων δικτύων,

να ενσωματωθούν ή να αξιοποιηθούν εμπορικά οι ιστοσελίδες της Volkswagen AG ή μέρος αυτών σε άλλους ιστότοπους, τόσο για ιδιωτικούς όσο και για εμπορικούς σκοπούς.

Η Volkswagen ούτε προτίθεται ούτε υποχρεούται να συμμετάσχει σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον οργανισμού επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.

Wolfsburg, Ιούνιος 2017

Όροι χρήσης Παροχή συμβουλών & Αγορά..

Ενημερωθείτε εδώ ό,τι είναι σημαντικό σχετικά με τους γενικούς όρους χρήσης στο πλαίσιο της παρεχόμενης υπηρεσίας της Volkswagen Παροχή Συμβουλών & Αγορά.

1. Παροχή και εξασφάλιση της υπηρεσίας παροχής πληροφοριών
Η προσφερόμενη από τις ιστοσελίδες της Volkswagen AG υπηρεσία παροχής πληροφοριών είναι στη διάθεσή σας με μέση ετήσια διαθεσιμότητα 97,5 %. Η Volkswagen AG διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει ή να περιορίσει ανά πάσα στιγμή την υπηρεσία ή μέρος αυτής ή να τροποποιήσει τις λειτουργίες της.

Με τον διαμορφωτή νέου αυτοκινήτου μπορείτε να διαμορφώσετε εξατομικευμένα το όχημά σας. Στην αγορά νέων αυτοκινήτων μπορείτε να επιλέξετε όχημα που να ταιριάζει στις επιθυμίες σας από το απόθεμα οχημάτων που έχουν ήδη παραχθεί. Τόσο για τα διαμορφωμένα οχήματα όσο και για τα νέα οχήματα από το απόθεμα, έχετε στη διάθεσή σας πέντε χώρους αποθήκευσης οχημάτων, τους λεγόμενους χώρους στάθμευσης, για να μπορέσετε να αποθηκεύσετε τα αντίστοιχα οχήματα μαζί με τις λεπττομερείς πληροφορίες που τα αφορούν. Αυτά τα δεδομένα διαγράφονται 6 μήνες μετά την τελευταία επεξεργασία των αποθηκευμένων δεδομένων. Αν μας έχετε κοινοποιήσει τη διεύθυνση E-mail σας, θα σας αποστείλουμε δύο εβδομάδες νωρίτερα σχετικό μήνυμα E-mail με την αντίστοιχη ανακοίνωση. Η Volkswagen AG δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση και δεν εγγυάται για τη μελλοντική δυνατότητα κατασκευής ενός διαμορφωμένου οχήματος. Τα νέα αυτοκίνητα από την αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων μπορεί εν τω μεταξύ να μην είναι πλέον διαθέσιμα. Οι προσφορές από τον διαμορφωτή νέων αυτοκινήτων και από την αγορά νέων αυτοκινήτων είναι μη δεσμευτικές.

Οι πληροφορίες που βρίσκετε σε αυτές τις ιστοσελίδες, έχουν ετοιμαστεί επιμελώς από την Volkswagen AG και προορίζονται μόνο για την πληροφόρηση των πελατών. Είναι μη δεσμευτικές και μπορεί να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή. Η Volkswagen AG δεν εγγυάται ότι τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από την αξιοποίηση των πληροφοριών είναι σωστά, επίκαιρα και πλήρη. Παρακαλούμε, ελέγξτε τις πληροφορίες πριν τις χρησιμοποιήσετε με οποιοδήποτε τρόπο. Δεσμευτικές δηλώσεις μπορούν να παρασχεθούν μόνο κατόπιν υποβολής συγκεκριμένου ερωτήματος.

2. Υπηρεσίες από εταιρίες του ομίλου και άλλους τρίτους
Οι ιστοσελίδες της Volkswagen AG μπορεί να περιλαμβάνουν συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες διαχειρίζονται από τρίτους. Η Volkswagen AG δεν ιδιοποιείται τις σελίδες τρίτων που μπορούν να προσπελαστούν μέσω συνδέσμων (links) και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

Κάποιες από τις υπηρεσίες πληροφόρησης παρέχονται από τους συνεργάτες μας. Παρακαλούμε, προσέξτε ότι για αυτές τις υπηρεσίες ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις των συνεργατών μας. Για αυτά τα περιεχόμενα δεν είναι υπεύθυνη η Volkswagen AG. Υπάρχει ομοφωνία ότι οι πάροχοι τέτοιων ξένων υπηρεσιών δεν αποτελούν βοηθούς εκπλήρωσης των υπηρεσιών της Volkswagen AG.

Στο πλαίσιο του Παροχή Συμβουλών & Αγορά μπορείτε να λάβετε από την τράπεζα Volkswagen Bank και τις υπηρεσίες ασφάλισης της Volkswagen μη δεσμευτικές προσφορές σχετικά με την ασφάλιση και τη χρηματοδότηση αυτοκινήτου. Επιπλέον μπορείτε να ζητήσετε εκτίμηση της αξίας του αυτοκινήτου σας. Για τον σκοπό αυτό η Volkswagen Παροχή Συμβουλών & Αγορά σας προωθεί σε εξωτερικό συνεργάτη. Η εκτιμώμενη αξία που υπολογίστηκε από κάποιον από τους συνεργάτες μας μπορεί να διαφέρει από την πραγματική εμπορική αξία του οχήματός σας ή από την αξία πώλησης μεταχειρισμένου αυτοκινήτου που μπορεί να επιτευχθεί στην περιοχή σας. Συνεπώς, η τιμή που δίνει ένας εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volkswagen μπορεί να αποκλίνει από την εκτιμώμενη τιμή. Ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volkswagen δεν δεσμεύεται από έναν υπολογισμό αξίας που υπολογίστηκε με αυτό τον τρόπο.

3. Επιτρεπόμενη χρήση της υπηρεσίας
Δεσμεύεστε να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ονόματος και ιδιοκτησίας εμπορικού σήματος καθώς και στα λοιπά δικαιώματα προστασίας τρίτων. Μεταξύ άλλων προστατεύονται για παράδειγμα όλες οι ιστοσελίδες της Volkswagen AG, καθώς και εμπορικά σήματα όπως το "Volkswagen" και το "Golf". Αυτές οι ιστοσελίδες όπως και οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης δεν πρέπει να εκληφθούν ως χορήγηση άδειας ή άλλου δικαιώματος πάνω στα δικαιώματα προστασίας της Volkswagen AG.

Περαιτέρω, δεσμεύεστε να απέχετε από οποιαδήποτε καταχρηστική χρήση των υπηρεσιών, και ειδικότερα να μην παρακάμπτετε τα μέτρα ασφαλείας της υπηρεσίας πληροφόρησης, να μην χρησιμοποιείτε εξοπλισμό και να μην εκτελείτε εφαρμογές, που προκαλούν ή μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στον εξοπλισμό της Volkswagen AG, ιδιαίτερα μέσω τροποποίησης της φυσικής ή λογικής δομής των διαμετακομιστών ή του δικτύου της Volkswagen AG ή άλλων δικτύων, και να μην εντάσσετε και να μην χρησιμοποιείτε για εμπορικούς σκοπούς τις υπηρεσίες πληροφόρησης ή μέρος αυτών στο περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων, τόσο ιδιωτικών όσο και εμπορικών.

4. Συγκατάθεση στη χρήση Cookies
Η Volkswagen AG χρησιμοποιεί Cookies κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας. Μπορείτε να καθορίσετε μόνοι σας τη χρήση και το εύρος χρήσης των Cookies μέσω ρύθμισης του υπολογιστή σας (συνήθως μέσω του φυλλομετρητή, π.χ. Internet Explorer). Η Volkswagen AG θεωρεί ότι συμφωνείτε με τη χρήση των Cookies, όταν επιτρέπεται από τον φυλλομετρητή σας. Αναφορικά με την προστασία δεδομένων, συμβουλευτείτε τη σελίδα μας πελατοκεντρική προστασία δεδομένων.

5. Ευθύνη
Η Volkswagen AG αναλαμβάνει την ευθύνη μόνο όταν υφίσταται πρόθεση, βαρειά αμέλεια, σύμφωνα με τον νόμο για την ευθύνη λόγω ελαττωματικού προϊόντος, και για την απουσία εγγυημένων ιδιοτήτων. Σε περίπτωση ελαφριάς αμέλειας η Volkswagen AG ευθύνεται μόνο για την παράβαση σημαντικών (συμβατικών) υποχρεώσεων, το δε ύψος της αξίωσης για αποζημίωση περιορίζεται αθροιστικά στο ύψος της προβλεπόμενης ζημιάς.

6. Κωδικός πρόσβασης
Ο για τη χρήση απαιτούμενος κωδικός πρόσβασης που επιλέγεται από εσάς, δεν επιτρέπεται να περιέχει εμφανείς επαναλήψεις του ίδιου χαρακτήρα και να μην αποτελείται από γενικά γνωστές λέξεις και ονόματα. Πρέπει να διατηρείτε τον κωδικό πρόσβασής σας μυστικό για να αποφύγετε περιπτώσεις κατάχρησης. Σε περίπτωση που υποψιάζεστε ότι κάποιος μη εξουσιοδοτημένος τρίτος έχει λάβει γνώση του κωδικού πρόσβασής σας, πρέπει να προβείτε σε άμεση αλλαγή του. Σε περίπτωση που η υπηρεσία χρησιμοποιηθεί από τρίτους με χρήση του κωδικού πρόσβασής σας, φέρετε τις ίδιες υποχρεώσεις όπως όταν την χρησιμοποιείτε εσείς. Αυτή η υποχρέωση εκπίπτει κατά το μέρος που δεν ευθύνεστε για τη χρήση από τρίτους.

7. Αλλαγή της έκτασης των παρεχόμενων υπηρεσιών και των Γενικών Όρων Χρήσης καθώς και καταγγελία
Η Volkswagen AG έχει το δικαίωμα να προβεί ανά πάσα στιγμή σε αλλαγή των Γενικών Όρων Χρήσης και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για τις αντίστοιχες αλλαγές πληροφορείστε εγκαίρως μέσω υπόδειξης στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που θίγονται τα δικαιώματά σας από την αλλαγή των Γενικών Όρων Χρήσης, μπορείτε να δηλώσετε την αντίρρησή σας εντός προθεσμίας 2 εβδομάδων από την εφαρμογή της αλλαγής. Μετά το πέρας της προθεσμίας οι τροποποιημένοι Γενικοί Όροι Χρήσης αποκτούν πλήρη ισχύ. Σε περίπτωση που δηλώσετε την αντίρρησή σας εντός της προθεσμίας, τότε ισχύουν οι παλαιοί Γενικοί Όροι Χρήσης. Η Volkswagen AG, έχει όμως το δικαίωμα να καταγγείλει τη χρήση της υπηρεσίας με προθεσμία δύο εβδομάδων στο τέλος κάποιου μήνα.

8. Επιλογή εφαρμοστέου δικαίου
Η χρήση υπηρεσιών καθώς και οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης διέπονται από το γερμανικό δίκαιο με εξαίρεση τις διατάξεις του που σχετίζονται με το δίκαιο των συγκρούσεων.