2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52
Nutzungsbedingungen

Všeobecné podmínky používání.

Všechny údaje na webových stránkách společnosti Volkswagen AG byly pečlivě zkontrolovány. Společnost Volkswagen AG se snaží, aby byla nabídka na těchto webových stránkách aktuální a obsahově správná. Záruku úplnosti, správnosti, aktuálnosti a stálé dostupnosti webových stránek však nelze poskytnout. Pokud je na webových stránkách společnosti Volkswagen AG poskytnuta rada nebo doporučení, není společnost Volkswagen AG povinna hradit náhradu škody plynoucí z uposlechnutí rady nebo doporučení bez újmy odpovědnosti vyplývající ze smluvního vztahu, nedovoleného jednání nebo jiných zákonných ustanovení.

Společnost Volkswagen AG může podle vlastního uvážení kdykoli bez předchozího upozornění změnit nabídku uvedenou na svých webových stránkách nebo ukončit jejich provoz. Neexistuje povinnost udržovat obsahy těchto webových stránek v aktuálním stavu.

Společnost Volkswagen AG nenese odpovědnost za obsahy a dostupnost webových stránek třetích stran, na které lze přejít prostřednictvím externích odkazů. Společnost Volkswagen AG se výslovně distancuje od jakýchkoli obsahů, které mohou mít trestněprávní platnost nebo platnost právní odpovědnosti nebo porušují dobré mravy.

Společnost Volkswagen AG nenese odpovědnost za obsahy webových stránek třetích stran. V případě všech nároků na náhradu škody a náhradu výdajů za porušení povinností na základě nabídek na vlastních webových stránkách nese společnost Volkswagen AG odpovědnost při porušení závažných smluvních povinností, které bylo způsobeno lehkou nedbalostí, přičemž ručení se omezuje na typické a předvídatelné škody. V ostatních případech je odpovědnost za porušení povinností způsobené lehkou nedbalostí vyloučeno. Výše uvedené omezení odpovědnosti se nevztahuje na odpovědnost za bezpečnost a za škody na základě smrtelných zranění, tělesných zranění a poškození zdraví nebo dle zákona o ručení za vady výrobku.

Při používání webových stránek společnosti Volkswagen AG je třeba dodržovat autorská práva, práva na ochranu jména a ochranných známek a také ostatní ochranná práva společnosti Volkswagen AG a třetích stran. Ochrana se vztahuje mimo jiné na obrázky, hudbu a značky jako „Volkswagen“ a „Golf“ prezentované společností Volkswagen AG. Zobrazením webových stránek společnosti Volkswagen AG není poskytována žádná licence ani jiné právo na užívání. Jakékoli zneužití webových stránek společnosti Volkswagen AG je zakázáno, zejména nesmí být

  • obcházena žádná bezpečnostní opatření,
  • používána zařízení nebo prováděny aplikace, které mohou vést k poškození instalací nebo k výpadku funkce, zejména v důsledku provádění změn ve fyzické nebo logické struktuře serveru nebo sítě společnosti Volkswagen AG nebo jiných sítí,
  • webové stránky společnosti Volkswagen AG nebo jejich část začleňovány do jiných webových nabídek, ať už soukromých nebo komerčních, ani nesmí být komerčně využívány.

Volkswagen není ochoten ani povinen účastnit se procesu řešení sporu před spotřebitelským smírčím orgánem.

Wolfsburg, červen 2017

Podmínky používání Poradenství a nákup.

Zde se dozvíte nejdůležitější informace o všeobecných podmínkách používání v rámci servisních úkonů sekce Poradenství a nákup společnosti Volkswagen.

1. Služby a záruky informačních služeb
Informační služby poskytované prostřednictvím webových stránek společnosti Volkswagen AG máte k dispozici s průměrnou roční dostupností 97,5 %. Společnost Volkswagen AG si vyhrazuje právo kdykoli prodloužit nebo zkrátit službu nebo její část nebo změnit funkčnost.

Pomocí konfigurátoru nových vozů si můžete individuálně sestavit své vozidlo. Na burze nových vozů si můžete z již vyrobených vozidel vybrat vozidlo odpovídající vašim požadavkům. Jak u konfigurovaných vozidel, tak i u nových skladových vozů máte k dispozici paměťová místa vždy pro pět vozidel, takzvaná parkovací místa, abyste si příslušná vozidla mohli uložit i s jejich podrobnými informacemi. Tato data budou smazána šest měsíců po poslední úpravě uložených dat. Pokud nám poskytnete e-mailovou adresu, pošleme vám při této příležitosti 2 týdny předem e-mail s odpovídajícím oznámením. Společnost Volkswagen AG nepřebírá odpovědnost ani záruku za budoucí výrobní realizovatelnost nakonfigurovaného vozidla. Nová vozidla z burzy s ojetými vozy mezitím již nemusí být k dispozici. Nabídky z konfigurátoru nových vozů a z burzy nových vozů jsou nezávazné.

Informace, které najdete na těchto webových stránkách, společnost Volkswagen AG pečlivě sestavila a slouží výhradně pro informaci zákazníků. Jsou nezávazné a podléhají výhradě jejich kdykoli uskutečnitelné změny. S ohledem na výsledky, jichž lze používáním informací dosáhnout, zejména co se týká správnosti, aktuálnosti a úplnosti, nepřebírá společnost Volkswagen AG žádnou odpovědnost. Zkontrolujte dané informace předtím, než je jakýmkoli způsobem použijete. Závazná tvrzení lze poskytnout pouze na konkrétní dotazy.

2. Služby společností koncernu a ostatních třetích stran
Webové stránky společnosti Volkswagen AG mohou obsahovat odkazy na webové stránky, které provozují třetí strany. Společnost Volkswagen AG stránky třetích stran dostupné prostřednictvím odkazů nepovažuje za vlastní a nenese odpovědnost za jejich obsahy.

Některé informační služby poskytují naši partneři. Uvědomte si, že pro tyto služby platí všeobecné obchodní podmínky našich partnerů. Za tyto obsahy společnost Volkswagen AG neodpovídá; existuje dohoda, že se u poskytovatelů takových cizích služeb nejedná o osoby pověřené společností Volkswagen AG.

V rámci sekce Poradenství a nákup společnosti Volkswagen vám mohou přicházet nezávazné nabídky na pojištění a financování vozidla od společnosti Volkswagen Bank a pojišťovacích služeb Volkswagen. Mimoto si můžete také nechat odhadnout hodnotu svého vozu. Za tímto účelem vás sekce Poradenství a nákup společnosti Volkswagen přesměruje k externímu poskytovateli. Hodnota stanovená naším partnerem se může lišit od konkrétní tržní ceny vašeho vozidla nebo od zisku za ojeté vozidlo dosažitelného ve vašem regionu. Podle toho se může cena stanovená partnerem společnosti Volkswagen od odhadu lišit. Partner společnosti Volkswagen není tímto odhadem hodnoty vázán.

3. Přípustné používání služeb
Zavazujete se, že budete dodržovat autorská práva, práva na ochranu jména a ochranných známek a také ostatní ochranná práva třetích stran. Ochrana se vztahuje například na celé webové stránky společnosti Volkswagen AG a na značky jako „Volkswagen“ a „Golf“. Tyto webové stránky ani tyto všeobecné podmínky používání nemají být chápány tak, že poskytují licenci nebo jiné právo k ochranným právům společnosti Volkswagen AG.

Mimoto se zavazujete, že se vyhnete jakémukoli nepřípustnému používání služeb, zejména že nebudete obcházet žádná bezpečnostní opatření informačních služeb, nebudete používat zařízení nebo provádět aplikace, které povedou nebo by mohly vést k poškození instalací společnosti Volkswagen AG, zejména prováděním změn ve fyzické nebo logické struktuře serveru nebo sítě společnosti Volkswagen AG nebo jiných sítí, nebudete začleňovat informační služby nebo jejich části do jiných webových nabídek, ani soukromých, ani komerčních, nebo je používat ke komerčním účelům.

4. Souhlas s používáním souborů cookie
Při vaší návštěvě našich webových stránek používá společnost Volkswagen AG soubory cookie. Používání a rozsah souborů cookie můžete sami definovat pomocí nastavení ve vašem počítači (obvykle v internetovém prohlížeči, např. Internet Explorer). Společnost Volkswagen AG předpokládá, že s nastavením souborů cookie souhlasíte, pokud je váš prohlížeč povoluje. Pokud jde o ochranu osobních údajů, podívejte se na naši stránku o ochraně osobních údajů zákazníka.

5. Ručení
Společnost Volkswagen AG přebírá odpovědnost pouze v případě úmyslu, hrubé nedbalosti, dle zákona o ručení za vady výrobku a za neexistenci přislíbených vlastností. Při lehké nedbalosti ručí společnost Volkswagen AG pouze v případě porušení závažných (smluvních) povinností, přičemž výše nároku na náhradu škody je omezena na částku za předvídatelné škody.

6. Heslo
Heslo nezbytné k používání, které si sami zvolíte, nesmí obsahovat nápadné opakování stejného znaku ani nesmí být tvořeno obecně známými slovy a jmény. Heslo musíte uchovávat v tajnosti, aby nemohlo dojít ke zneužití. Jakmile máte důvod se domnívat, že se neoprávněná třetí osoba dozvěděla vaše heslo, musíte je okamžitě změnit. Pokud služby používají pomocí hesla třetí strany, učiňte tatáž opatření jako při vlastním používání. Tato povinnost odpadá v takové míře, v jaké nejste odpovědni za používání třetími stranami.

7. Změna rozsahu služeb a všeobecných podmínek používání a výpověď
Společnost Volkswagen AG je oprávněná kdykoli změnit všeobecné podmínky používání a nabízené služby. O příslušných změnách budete včas informováni prostřednictvím upozornění na úvodní stránce služeb. Pokud by změna všeobecných podmínek používání negativně ovlivnila vaše práva, můžete proti změně všeobecných podmínek používání vznést do dvou týdnů po provedení změny námitku. Po uplynutí této lhůty bude uznána platnost všeobecných podmínek používání bez jakýchkoli námitek. Pokud vznesete námitku během této lhůty, budou i nadále platit staré všeobecné podmínky používání. Společnost Volkswagen AG je však oprávněna vypovědět používání služeb s výpovědní lhůtou dvou týdnů do konce měsíce.

8. Užité právo
Na využívání služeb a rovněž na tyto všeobecné podmínky používání se vztahuje německé právo s výjimkou jeho ustanovení o kolizním právu.