2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52
Nutzungsbedingungen

Общи условия за използване.

Цялата информация на уеб страниците на Volkswagen AG е внимателно проверена. Volkswagen AG се стреми да отразява на тези уеб страници актуални и правилни по отношение на съдържанието предложения. Въпреки това не може да се даде гаранция за пълнотата, верността, актуалността и постоянната наличност на уеб страниците. Ако на уеб страниците на Volkswagen AG бъде даден съвет или препоръка, Volkswagen AG не е длъжен на обезщетение за щети, произтичащи от съблюдаването на съвета или препоръката, независимо от отговорността, произтичаща от договорните отношения, непозволено действие или друга законова разпоредба.

Volkswagen AG може по свое усмотрение да променя офертите на своите уеб страници по всяко време без предупреждение или да преустанови тяхното действие. Няма задължение за непрекъснато актуализиране на съдържанието на тези уеб страници.

Volkswagen AG не поема отговорност за съдържанията и наличността на уеб страници на трети страни, до които има достъп чрез външни линкове. Volkswagen AG изрично се разграничава от всички съдържания, които евентуално са наказателно отговорно релевантни или нарушават благоприличието.

Volkswagen AG не носи отговорност за съдържанието на уеб страници на трети страни. Volkswagen AG носи отговорност за всякакви искове за обезщетение и възстановяване на разноски за нарушаване на задълженията, дължащи се на офертите на собствените си уеб страници в случай на леко нехайно нарушение на съществени договорни задължения, при което отговорността е ограничена до типичните и предвидими щети. Отговорността за леко нехайство при нарушаване на задълженията се изключва. Горното ограничение на отговорността не се прилага за (безвиновна) отговорност за вреди, причинени от източник на повишена опасност и за щети, дължащи се на увреждане на живота, тялото или здравето или съгласно Закона за отговорността на производителя.

При ползването на уеб страниците на Volkswagen AG трябва да се вземат под внимание авторски права, права върху името и търговската марка, както и други защитени права на Volkswagen AG и на други трети лица. Със защитени права са представените от Volkswagen AG снимки, музика и марки като "Volkswagen" и "Golf". Тъй като уеб страниците на Volkswagen AG могат да се извикат, не се дава лиценз или друго право на ползване. Всяко непозволено използване на уеб страниците на Volkswagen AG трябва да бъде преустановено, по-специално, не се позволява

  • избягването на предпазни мерки за безопасност,
  • да се използват устройства или да се изпълняват приложения, които могат да доведат до увреждане на оборудването или до функционална неизправност, по-специално поради промени във физическата или логическата структура на сървърите или мрежата на Volkswagen AG или на други мрежи,
  • да се интегрират или да се използват комерсиално уеб страниците на Volkswagen AG или част от тях в други уеб предложения, нито частни, нито търговски.

Компанията Volkswagen не участва, нито е задължена да се включва в разрешаване на спорове пред арбитражна комисия.

Волфсбург, юни 2017 г.

Условия за използване на услугата „Консултация и покупка“.

Тук научете всичко съществено за Общите условия за използване в рамките на сервизната услуга, предоставена от Volkswagen консултация & покупка.

1. Изпълнение и гаранция на информационната услуга
Информационната услуга, предлагана на уеб страниците на Volkswagen AG, е на ваше разположение със средна годишна наличност от 97,5%. Volkswagen AG си запазва правото да разширява или съкращава услугата или част от нея по всяко време, или да променя функционалности.

С конфигуратора за нов автомобил можете да конфигурирате индивидуално вашия автомобил. На борсата за нови автомобили можете да изберете от наличните, вече произведени, автомобили отговарящ на желанията ви автомобил. И за конфигурираните и за новите автомобили разполагате от наличностите с места за запаметяване на съответно пет автомобила, така наречените паркоместа, за да можете да запаметите съответните автомобили с подробната информация за тях. Тези данни се изтриват шест месеца след последната обработка на запаметените данни. Ако сте ни предоставили вашия имейл адрес, ще ви изпратим 2 седмици предварително имейл със съответното предупреждение по този повод. Volkswagen AG не поема отговорност или гаранция за бъдещата конструктивност на конфигурирания автомобил. Възможно е междувременно вече да не са налични нови автомобили от борсата за употребявани автомобили. Офертите от конфигуратора за нови автомобили и от борсата за нови автомобили са свободни оферти (необвързващи).

Информацията, която намирате на тези уеб страници, е внимателно съставена от Volkswagen AG и служи единствено за информация за клиентите. Тя е необвързваща и може да бъде променяна по всяко време. Volkswagen AG не поема гаранция относно евентуалните следствия от използването на информацията, особено по отношение на верността, актуалността и пълнотата. Проверявайте информацията, преди да я използвате, по какъвто и да е начин. Обвързващи изявления могат да се правят само при конкретни запитвания.

2. Услуги на дружества от състава на концерна и други трети страни
Уеб страниците на Volkswagen AG могат да съдържат линкове към уеб страници, които се управляват от трети страни. Volkswagen AG не припознава като свои уеб страниците на трети страни, до които има достъп чрез линкове и не носи отговорност за техните съдържания.

Някои от информационните услуги се предоставят от нашите партньори. Имайте предвид, моля, че за тези услуги са валидни Общите търговски условия на нашите партньори. Volkswagen AG не носи отговорност за тези съдържания; договорено е, че доставчиците на такива външни услуги не са агенти на Volkswagen AG.

В рамките на Volkswagen консултация & покупка можете да получавате от Volkswagen Bank и Застрахователни услуги на Volkswagen необвързващи оферти за застраховки и финансиране по отношение на автомобила. Можете също да изчислите стойността на автомобила си. Volkswagen консултация & покупка ще ви заведе до външен доставчик. Стойността, определена от някой от нашите партньори, може да се различава от действителната пазарна стойност на вашия автомобил или от характерната за вашия регион стойност на употребяваните коли. Ето защо цената на партньор на Volkswagen може да се различава от оценката. Партньорът на Volkswagen не е обвързан от подобна оценка.

3. Допустимо ползване на услугите
Задължавате се да вземате под внимание авторски права, права върху името и търговската марка, както и други защитени права на трети лица. Със защитени права, например, са всички уеб страници на Volkswagen AG, както и марки като "Volkswagen" и "Golf". Тези уеб страници, както и тези Общи условия за използване не се разбират така, че да се издава лиценз или друго право на ползване на Volkswagen AG.

Също така се задължавате да се въздържате от непозволено използване на услугите, по-специално да не пренебрегвате предпазните мерки за безопасност на информационната услуга, да не използвате устройства или да изпълнявате приложения, които водят или могат да доведат до увреждане на оборудването на Volkswagen AG, по-специално поради промени във физическата или логическата структура на сървърите или мрежата на Volkswagen AG или на други мрежи, да не интегрирате или да ползвате за търговски цели информационните услуги или част от тях в други частни или търговски уеб страници.

4. Съгласие за използването на бисквитки
Volkswagen AG използва "бисквитки", когато посещавате нашите уебсайтове. Вие можете сами да определяте употребата и обхвата на "бисквитките" чрез настройките на вашия компютър (за използваните обичайно интернет браузъри, например Internet Explorer). Volkswagen AG приема, че сте съгласни с използването на "бисквитките", ако браузърът ви го позволява. Относно защитата на данните, моля, разгледайте нашата страница за ориентирана към клиентите защита на данните.

5. Отговорност
Volkswagen AG носи отговорност само за умисъл, груба небрежност, съгласно Закона за отговорността на производителя и за липсата на обосновани характеристики. За лека небрежност Volkswagen AG носи отговорност само при нарушаване на (договорно) съществено задължение, при което размерът на исканията за обезщетение като сума е ограничен до предвидими щети.

6. Парола
Избраната от вас парола, която ви е необходима за ползването, не трябва да съдържа видими повторения от един и същ знак и да не се състои от общоизвестни думи и имена. За да се избегне злоупотреба, запазете в тайна паролата. Ако имате основание за съмнение, че неупълномощени трети страни са узнали паролата ви, трябва да я промените незабавно. Ако използвайки паролата трета страна ползва услугата, вие имате същите задължения, както при собствената ви употреба. Това задължение не се отнася до частта, в която не носите отговорност за използването на трета страна.

7. Промяна на обема на услугите и на Общите условия за използване, прекратяване
Volkswagen AG има право по всяко време да променя Общите условия на използване и предлаганите услуги. Своевременно ще бъдете информирани за съответните промени с указание на страницата на услугите. Ако правата ви бъдат засегнати от промяната на Общите условия на използване, можете да възразите срещу промяната им в срок от 2 седмици след промяната. След изтичане на срока променените Общи условия на използване влизат в сила без възражение. Ако възразите срещу промяната в посочения срок, валидни остават старите Общи условия за използване. Въпреки това Volkswagen AG има право да прекрати използването на услугите в срок от две седмици към края на месеца.

8. Избор на приложимо право
За използването на услугите, както и за тези Общи условия на използване се прилага немското право с изключение на разпоредбите на международното частно право.